ارزيابي عملکرد با استفاده از رويکرد ترکيبي روش تحليل توسعه اي و کارت امتيازي متوازن پايدار

ارزيابي عملکرد با استفاده از رويکرد ترکيبي روش تحليل توسعه اي و کارت امتيازي متوازن پايدار

 

 

نویسندگان: علي نژاد عليرضا
کلیدواژه ها: کارت امتيازي متوازن پايدار | روش تحليل توسعه اي | ارزيابي عملکرد

چکیده:

امروزه, مديران ارشد سازمان ها همواره در جستجوي راه حلي براي حصول اطمينان از اجراي استراتژي هاي خود هستند که در اين ميان روش ارزيابي متوازن يک چارچوب سنجش عملکرد است که با مجموعه اي از مقياس هاي مالي و غيرمالي, نگاهي کامل به عملکرد سازمان مي اندازد. در بين روش هاي موجود, روش کارت امتيازي متوازن, نه تنها ابزار اندازه گيري عملکرد فراگير و يکپارچه است بلکه يک سيستم مديريتي با رويکرد جديد مديريت استراتژيک مي باشد. در اين پژوهش عملکرد نساجي خوي در چارچوب کارت امتيازي متوازن پايدار با درنظرگرفتن مجموعه اي متنوع از شاخص هاي عملکرد از جمله يادگيري و رشد, مالي, مشتري و فرآيندهاي داخلي و وابستگي هاي بين آن ها که توسط گروهي از تصميم گيرندگان تعيين و روابط بين آن ها مشخص گرديد, مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به چندطرفه بودن رابطه بين گزينه ها و شاخص ها و استفاده از عبارات کلامي از روش تحليل توسعه اي بمنظور جمع بندي قضاوت هاي گروه تصميم گيرندگان استفاده شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها