طراحي الگوي ارزيابي عملکرد گروه هاي کاري: تبيين و بسط الگوي تحليل پوششي داده هاي استوار

طراحي الگوي ارزيابي عملکرد گروه هاي کاري: تبيين و بسط الگوي تحليل پوششي داده هاي استوار

 

 

نویسندگان: عزيزي شهريار | آذر عادل | دانشور مريم | خدادادحسيني سيدحميد
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | تحليل پوششي داده هاي استوار | گروه

چکیده:

روش ها و ابزار ارزيابي عملکرد همواره يکي از مباحث مهم در تحقيقات سازماني و آکادميک است. از طرفي توان الگوهاي تحليل پوششي داده ها در ارزيابي عملکرد سبب شده است تحقيقات وسيعي در حوزه هاي علمي مختلف صورت گيرد. يکي از نکات بسيار مهم در بکارگيري تحليل پوششي داده ها وجود عدم قطعيت در داده هاي مربوط به نهاده ها و ستانده ها مي باشد. در اين تحقيق يک الگوي تحليل پوششي داده هاي استوار براي در نظر گرفتن عدم قطعيت در نهاده ها و ستانده ها معرفي شده است. اين الگو بر مبناي رويکرد استوار برتسيماس و سيم ارائه شده است. با استفاده از اين الگو عملکرد 54 گروه کاري در يک سازمان دولتي مورد بررسي قرار گرفته است. تحقيق حاضر از نظر هدف, از نوع تحقيقات توسعه اي - کاربردي محسوب مي شود. همچنين از نظر نحوه گردآوري داده ها اين تحقيق توصيفي مي باشد. جامعه مورد پژوهش در اين تحقيق کليه گروه هاي کاري يکي از سازمان هاي دولتي مي باشد. انتخاب نهاده ها و ستانده ها در اين تحقيق با توجه به مطالعه ادبيات موضوع, مصاحبه و نظرسنجي از خبرگان سازمان مورد نظر انجام شده است. بررسي نتايج نشان مي دهد که با افزايش ميزان خطا در داده ها, نمرات کارايي مربوط به گروه ها کاهش مي يابد. همچنين نتايج بکارگيري اين الگو نشان مي دهد که الگوي تحليل پوششي داده هاي استوار نتايج معتبرتر و قابل اتکاتري را براي ارزيابي عملکرد ارائه مي دهد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها