بررسي آثار فرهنگ سازماني، مشارکت در بودجه بندي و سيستم هاي حسابداري مديريت بر عملکرد مديران

بررسي آثار فرهنگ سازماني، مشارکت در بودجه بندي و سيستم هاي حسابداري مديريت بر عملکرد مديران

 

 

نویسندگان: ديانتي ديلمي زهرا | اعتمادي حسين
کلیدواژه ها: سيستم هاي حسابداري مديريت | عملکرد مديران | فرهنگ سازماني | مشارکت در بودجه بندي

چکیده:

مقاله حاضر, نتيجه تحقيقي است درخصوص بررسي نقش سه پارامتر فرهنگ سازماني, مشارکت در بودجه بندي و سيستم هاي حسابداري مديريت بر عملکرد مديران که در نهايت به تبيين نحوه اثرگذاري اين عوامل بر يکديگر مي پردازد. نتايج به دست آمده مويد وجود رابطه بين مشارکت در بودجه بندي, سيستم هاي حسابداري مديريت و عملکرد مديران و نيز اثرگذاري فرهنگ سازماني بر نوع اين رابطه است. به نحوي که مي توان نتيجه گرفت در جوامع يا سازمان هاي با فاصله قدرت زياد و جمع گرا, مشارکت دادن افراد در بودجه بندي حتي با وجود اطلاعات حسابداري مديريت مناسب, موجب موفقيت بالاي عملکردي مدير نمي شود. اما رابطه مثبتي بين سيستم حسابداري مديريت و عملکرد مدير در سازمانهاي فردگرا با فاصله قدرت کم وجود دارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها