بررسي روشهاي پيشرفته ارزيابي، تحليل ريسک و تحليل تورم در پروژه هاي بلندمدت

بررسي روشهاي پيشرفته ارزيابي، تحليل ريسک و تحليل تورم در پروژه هاي بلندمدت

 

 

نویسندگان: پورحيدري اميد | اخلاقي يزدي نژاد اسماعيل
کلیدواژه ها: روشهاي مبتني بر تنزيل | مديريت ريسک | اثربخشي | تحليل تورم | ارزشيابي | تحليل ريسک | بودجه بندي سرمايه اي

چکیده:

اين مطالعه به بررسي ميزان استفاده و اثربخشي هر يک از روشهاي ارزيابي پيشرفته, تحليل ريسک و تحليل تورم در رابطه با پروژه هاي بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1385 پرداخته است. در اين مطالعه براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه کتبي که قابليت اعتماد و اعتبار آن تاييد شده, استفاده شده است. نتايج آزمون فرضيات تحقيق نشان دادکه مديران شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور ارزيابي پروژه ها از روشهاي خالص ارزش فعلي, شاخص سودآوري, نرخ بازده داخلي و نرخ بازده حسابداري استفاده مي کنند. همچنين نتايج نشان داد از نظر مديران, روشهاي مبتني بر تورم؛ نظير روش مبتني بر ارزش واقعي جريانات نقدي و روش مبتني بر جريانات نقدي به نرخ جاري, بيشترين اثربخشي در اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري را دارند. ساير يافته هاي تحقيق نشان داد که مهمترين موانع استفاده مديران از روشهاي پيشرفته بودجه بندي سرمايه اي به ترتيب عدم بکارگيري نيروي زبده از نظر تجربي و علمي و غير قابل اتکا و ناکافي بودن شاخصها و متغيرهاي موجود در کشور براي انجام محاسبات مورد نياز است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها