بررسي عوامل موثر بر مديريت تاثير و پيامدهاي آن

بررسي عوامل موثر بر مديريت تاثير و پيامدهاي آن

 

 

نویسندگان: واثق بهاره | فتاحي مهدي | فرهنگي علي اکبر | ملکي محمدحسن
کلیدواژه ها: عوامل استرس زاي نقش | ارزيابي عملکرد | فشار شغلي | تاکتيک هاي مديريت تاثير

چکیده:

هدف اين تحقيق بررسي نقش سه متغير استرس زا, يعني ابهام نقش, تعارض نقش و اضافه بار نقش بر ‏ميزان استفاده از سه تاکتيک اصلي مديريت تاثير يعني خود شيريني, جلب حمايت و ارعاب ميباشد. ‏هم چنين اثر استفاده از اين سه تاکتيک بر دو متغير مهم شغلي, يعني فشار شغلي و ارزيابي عملکرد ‏کارکنان بررسي شده است. مديريت تاثير, زيرمجموعه اي از رفتار هاي سياسي است که در طول آن ‏افراد تلاش ميکنند تا تاثيراتي را که بر ديگران دارند کنترل و مديريت کنند و در واقع, تصوير مورد ‏نظر از خود را در اذهان ديگران شکل داده و تصميم گيريها را به سمت منافع خود سوق دهند. ‏اين تحقيق پيشنهاد ميکند که در واکنش به عوامل استرس زاي نقش, تاکتيک هاي مرتبط مديريت ‏تاثير مورد استفاده قرار ميگيرد و اين تاکتيک ها به نوبه خود بر فشار شغلي ادراک شده کارکنان و ‏نيز بر ارزيابي عملکرد آنها به وسيله سرپرستشان اثرگذار است. جامعه آماري تحقيق کليه کارمندان ‏ادارات آموزش و پرورش استان قم مي باشد. روش تحقيق پيمايشي و از نوع همبستگي و به طور ‏مشخص مبتني بر مدل سازي معادلات ساختاري است. اجراي مدل معادلات ساختاري, پذيرفته شدن ‏اکثر فرضيه ها و معتبر بودن مدل مفهومي تحقيق را نشان مي دهد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها