مطالعه نقش آمارهاي مالي دولتي (GFS) در ايران، در بهبود شفافيت، پاسخگويي و محاسبه بهاي تمام شده طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي

مطالعه نقش آمارهاي مالي دولتي (GFS) در ايران، در بهبود شفافيت، پاسخگويي و محاسبه بهاي تمام شده طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي

 

 

نویسندگان: دريايي عباسعلي | عزيزپور علي اکبر | ملکيان اسفنديار
کلیدواژه ها: پاسخگويي | بهاي تمام شده طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي | ((GFS)) | شفافيت اطلاعات

چکیده:

با استقرار نظام حسابداري دولتي مناسب و کارآمد مي توان اطلاعات صحيح, قابل اعتماد و شفاف را جهت تصميم گيري هاي منطقي براي برنامه ريزي هاي آينده اعمال نمود و مديريت سازمان هاي دولتي را در جهت ايفاي مسووليت پاسخگويي ياري نمود. در اين تحقيق, گردآوري اطلاعات توسط ارسال پرسش نامه به جامعه آماري تحقيق, شامل ذي حسابان دستگاه هاي اجرايي, حسابداران دولتي, حسابرسان ديوان محاسبات و کارشناسان مالي دستگاه هاي اجرايي که در محدوده جغرافيايي استان مازندران فعاليت مي کنند, به منظور آزمون فرضيات, انجام شده است.نتايج تحقيق نشان مي دهد اجراي نظام حسابداري دولتي جديد مبتني بر آمارهاي مالي دولتي, در سطح اطمينان %95 منجر به شفافيت اطلاعات, پاسخگويي و حسابدهي مديران و بهبود محاسبه بهاي تمام شده گرديده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها