ارائه رويکردي نوين جهت رتبه بندي بانک ها با معيارهاي نوين جهاني

ارائه رويکردي نوين جهت رتبه بندي بانک ها با معيارهاي نوين جهاني

 

 

نویسندگان: اميدي صديقه | بهشتي نيا محمدعلي
کلیدواژه ها: تاپسيس | بانکداري | ارزيابي عملکرد | نظام اداري | تحليل سلسله مراتبي

چکیده:

امروزه نظام بانکداري کشور با توجه به موضوع پيوستن به سازمان تجارت جهاني, با چالش هاي جديدي همچون ورود بانک هاي خارجي, شروع به کار بانک هاي خصوصي و افزايش فعاليت هاي موسسه هاي مالي و اعتباري روبه رو است. در اين مقاله سعي شده است به منظور پياده سازي اين سياست ها, شاخص هايي براي بانک ها در نظر گرفته شود تا بتوان بانک ها را بر اساس اين شاخص ها رتبه بندي نمود. اين رتبه بندي يک محيط رقابتي براي بانک ها به منظور پياده سازي شايسته اين سياست ها به وجود مي آورد. در تدوين اين شاخص ها از معيارهاي به روز در تحقيقات مختلف در خارج کشور استفاده شده است و شاخص هاي روش کارت امتيازي متوازن و شاخص هاي مسووليت اجتماعي شرکتي مورد توجه واقع شده اند. پس از شناسايي 6 معيار اصلي و 25 زيرمعيار, اهميت آنها با استفاده از نظرات 8 نفر از خبرگان و به کمک روش فرايند تحليل سلسله مراتبي مشخص شده است. سپس با استفاده از اطلاعات مالي, نظرات خبرگان و مشتريان امتياز بانک هاي مورد مطالعه در هر يک از زيرمعيارها شناسايي شده و به کمک روش تاپسيس فازي به رتبه بندي بانک هاي مورد مطالعه پرداخته شده است.نتايج نشان داد که جنبه مالي از اهميتي 22 درصدي و و جنبه اجتماعي 16 درصدي بيشترين و کمترين درصد را دارد. از ميان زير معيارها نيز بازده سرمايه 0.096, کاهش زمان چرخه عمليات 0.094, نسبت سود خالص 0.079 و مصرف کمتر انرژي 0.073 به ترتيب داراي اهميت بيشتري هستند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها