کاربست BSC و روش هاي نوآورانه توسعه يافته در حسابداري مديريت و تصميم هاي استراتژيک سنجش عملکرد

کاربست BSC و روش هاي نوآورانه توسعه يافته در حسابداري مديريت و تصميم هاي استراتژيک سنجش عملکرد

 

 

نویسندگان: صيادمنش شادي | ايمني محسن | رهنماي رودپشتي فريدون
کلیدواژه ها: کارت ارزيابي فناوري اطلاعات متوازن | روششناسي ارزيابي متوازن فعال | سيستم مبتني بر دانش ارزيابي متوازن | ارزيابي متوازن ناب | کارت ارزيابي متوازن

چکیده:

ارزيابي متوازن به عنوان يک ابزار ارزيابي استراتژيک مورد استفاده قرار مي گيرد و پيشنهاد مي کند عملکرد تمامي سازمان ها نبايد فقط از طريق معيارهاي مالي موردبررسي قرار گيرد, بلکه مي بايست معيارهاي غيرمالي نيز در نظر گرفته شود. مفهوم BSC گستره بزرگ تري از بخش کسب وکار را در برمي گيرد. با اين وجود, ارزيابي متوازن در عمل بسيار پيچيده و ازنظر سيستم اندازه گيري و پياده سازي بسيار موفق است, اما مي توان بيان داشت که هنوز کاستي هاي را دارد که برخي از پژوهشگران آن را شناسايي کردند. به همين علت, روش هاي نوآورانه اي براي اصلاح مدل سنتي و شاخص هاي عملکردي پيشنهاد شد, ازقبيل سيستم مبتني بر دانش ارزيابي متوازن (BSCKBS), روش شناسي ارزيابي متوازن فعال (PBCSM), ارزيابي متوازن ناب (LBSC), کارت ارزيابي فناوري اطلاعات متوازن (BITS), مدل کارت ارزيابي متوازن– فرآيند تحليل شبکه اي (BSC-ANP), و مدل کارت ارزيابي متوازن-اهداف کنترل براي فناوري اطلاعات (BSC-COBIT). در مطالعه ي حاضر, روش هاي نوآورانه براي اصلاح مدل سنتي BSC مطرح شد و با توجه به روش شناخت تاريخي, مورد بررسي قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان مي دهد در سال هاي اخير تحقيقات ارزشمندي درخصوص استفاده از رويکردهاي نوين در حوزه ي حسابداري مديريت بالاخص BSC انجام شده است که هدف آن ها رفع نواقص موجود در مدل سنتي و کمک در تصميم گيري مناسب جهت اخذ تصميمات استراتژيک مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها