آسيب شناسي بودجه ريزي پژوهش و فناوري درايران با استفاده از روش فراترکيب

 

نویسندگان: پورعزت علي اصغر | بهروز اميرحسام | اميري مجتبي | دژپسند فرهاد
کلیدواژه ها: تامين مالي پژوهش و فناوري | فراترکيب | بودجه علم و فناوري | بودجه ريزي | بودجه پژوهشي

چکیده:

مطالعه حاضر, فراترکيبي بر پژوهش هاي حوزه بودجه پژوهش و فناوري در ايران, با هدف آسيب شناسي جامع و کل نگر آن است. جامعه پژوهش حاضر, مشتمل بر 96 مقاله علمي پژوهشي, علمي-ترويجي, گزارش و طرح پژوهشي است که در بازه سالهاي 1381-1398 به زبان فارسي به چاپ رسيده اند. در اين پژوهش از روش هفت مرحله سندلوسکي و باروسو براي فراترکيب مقالات بهره گرفته شده است که پس از غربال گري, به کمک فهرست COREQ 32-item, 69 سند به منزله پژوهش با کيفيت بالا و متوسط جهت تحليل عميق تر شناسايي شدند و دردو بخش توص يفي و تحليلي بررسي شده اند. با استفاده از روش تحليل تم, به تحليل و استخراج اطلاعات از مقالات و ارائه يافته هاي نهايي اقدام شده است. موانع اجراي بودجه ريزي پژوهش و فناوري, در قالب 139 عامل و مانع اصلي در 19 مولفه (تم فرعي) در 5 بعد (تم اصلي) خط مشي گذاري حوزه علم و فناوري, تهيه و تنظيم بودجه, تصويب بودجه, اجراي بودجه و نظارت بر بودجه, دسته بندي شدند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها