اثرات تورم بر شاخص هاي ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

اثرات تورم بر شاخص هاي ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

 

نویسندگان: افشار مصطفي | خير فرناز | زماني عموقين رامين
کلیدواژه ها: نسبتهاي سودآوري | شاخصهاي ارزيابي عملکرد مالي | نسبتهاي فعاليت | نسبتهاي نقدينگي | نسبتهاي مالکيت | تورم

چکیده:

هر واحد تجاري با توجه به نوع فعاليت خود در آن حيطه عمل مي نمايد که نتيجه عملکرد آنها از طرق مختلف قابل بررسي و ارزيابي و اندازه گيري مي باشد. يکي از ابزارهايي که براي تعيين موقعيت مالي شرکتها مورد استفاده قرار مي گيرد تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي مي باشد. در واقع نسبتهاي مالي واقعيتهاي مهمي را در ارتباط با عمليات و وضعيت مالي يک واحد را آشکار مي سازد. البته عوامل مختلفي در اين نسبتها دخيل مي باشند که يکي از آنها نرخ تورم موجود در اقتصاد کشور مي باشد, تورم به عنوان يکي از شاخص هاي مهم اقتصادي در دنيا, همواره مورد توجه بسياري از محققين بوده است. يکي از جنبه هايي که کمتر مورد بررسي قرار گرفته تاثير اين شاخص بر عملکرد بازارهاي مالي و توسعه آن مي باشد که در اين مقاله آنرا را مدنظر قرار داديم تا بررسي نماييم که اين عامل تا چه اندازه و چگونه بر نسبتهاي گوناگون مالي واحدهاي تجاري اثرگذار مي باشد ? براي انجام چنين تحقيقي اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طي سالهاي 1385 الي 1390 بررسي نموده و براي آزمون فرضيه ها پس از پردازش اطلاعات به کمک صفحه گسترده Excel و نرم افزار Eviews ? ضريب همبستگي پيرسون محاسبه و تحليل رگرسيون صورت پذيرفت. نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق حاکي از ارتباط معني دار بين تورم و شاخصهاي ارزيابي عملکرد مالي شرکتها دارد. بنابراين مي توان گفت نرخ تورم بر عملکرد مالي شرکت ها تاثير فراوان داشته و کشوري با نرخ تورم بالا/ پايين مي تواند اثر نامطلوب/ مطلوب بر عملکرد مالي شرکت ها داشته باشد. به عبارت ديگر يکي از عوامل خارج از شرکت که باعث ضعف/قوت عملکرد مالي شرکت ها مي باشد نرخ تورم است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها