آسيب شناسي نظام مديريت عملکرد ارتش جمهوري اسلامي ايران

آسيب شناسي نظام مديريت عملکرد ارتش جمهوري اسلامي ايران

 

 

نویسندگان: قادرپناه فريبرز | شيخ عليرضا | بهدادفر محمدرسول
کلیدواژه ها: ارتش جمهوري اسلامي ايران | آسيب شناسي | مديريت عملکرد | روش ارزيابي عملکرد

چکیده:

مديريت عملکرد, فرآيندي منظم و مبتني بر اطلاعات است که کمک مي کند تا مديران بتوانند کارکنانشان را در مسير تحقق اهداف و اجراي برنامه ها و ايفاي موفق و مطلوب ماموريت ها و مسووليت هاي محوله به خوبي مديريت کنند. آسيب شناسي نظام مديريت عملکرد از ضرورت هاي مديريت عملکرد اثربخش و در حکم صافي در جهت اصلاح نارسايي هاي مديريت عملکرد است. هدف اصلي پژوهش حاضر, شناسايي آسيب هاي نظام مديريت عملکرد موجود در ارتش ج.ا.ا و ارائه ي راهکارهاي مناسب است. روش تحقيق مورد استفاده در پژوهش حاضر, توصيفي- پيمايشي است. جامعه ي آماري معاونان, مديران و کارشناسان ارزشيابي نيروي انساني و بازرسي نزاجا, نهاجا, نداجا و قرارگاه پدافند به تعداد 30 نفر مي باشند که به دليل محدود بودن جامعه ي آماري به شيوه تمام شماري انجام شده است. داده هاي جمع آوري شده به کمک نرم افزار اس.پي.اس.اس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج پژوهش حاکي از اين است که پنج بعد مورد بررسي نظام مديريت عملکرد موجود از نظر اهداف ارزيابي, روش ارزيابي, تبيين انتظارات از افراد, اندازه گيري عملکرد واقعي افراد و تعامل مناسب نظام مديريت عملکرد با ساير زير نظام هاي منابع انساني, با ابعاد نظام مديريت عملکرد مطلوب, تفاوت معناداري وجود دارد و ضرورت اصلاح و پايش پنج بعد نظام مديريت عملکرد موجود احساس مي شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها