آسيب شناسي پياده سازي و استقرار «کارت امتيازي متوازن» در نظام مديريت عملکرد در سازمان بيمه و سلامت

آسيب شناسي پياده سازي و استقرار «کارت امتيازي متوازن» در نظام مديريت عملکرد در سازمان بيمه و سلامت

 

 

نویسندگان: اشنه در مرتضي | لطيفي ميثم
کلیدواژه ها: کارت امتيازي متوازن | نظام مديريت عملکرد | مديريت عملکرد

چکیده:

در اين پژوهش به بررسي موردي زمينه اي عوامل موثر در استقرار و پياده سازي نظام هاي جديد مديريت عملکرد و ابزارهايي چون کارت امتيازي متوازن در سازمان بيمه و سلامت پرداخته شد و با استفاده از منابع و ادبيات غني موجود در زمينه موضوع مذکور, دلايل عدم موفقيت نظام مديريت عملکرد در اين سازمان مورد توجه قرار گرفت. در اين پژوهش دو نوع پرسشنامه با توجه به مخاطبان مختلف تهيه شد, دسته اول, گروه بهره برداران شامل, مديران مياني و ارشد و کارشناسان بخش هاي مختلف سازمان, و همچنين دسته دوم راهبران نظام, که شامل متخصصان امور راهبردي, متخصصين بانک هاي اطلاعاتي و توسعه دهندگان نرم افزار و... بوده و مسووليت پياده سازي و استقرار نظام مديريت عملکرد به عهده داشتند. روش تحقيق در اين پژوهش, توصيفي- پيمايشي بوده و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS به تعيين پايايي پرسشنامه پرداخته شد. براي بررسي فرضيه ها از دو آزمون T-test و همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان دهنده اين واقعيت است که عدم درک و فهم مشترک به ويژه ميان راهبران و کاربران نظام عملکرد مديريت, مهم ترين عامل عدم استقرار صحيح نظام مذکور در سازمان مورد نظر بوده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها