آسيب شناسي طرح تکريم ارباب رجوع رويکرد مديريت عملکرد يا ارزيابي عملکرد (مطالعه موردي: ارزيابي در دستگاه هاي اجرايي استان قزوين)

آسيب شناسي طرح تکريم ارباب رجوع رويکرد مديريت عملکرد يا ارزيابي عملکرد (مطالعه موردي: ارزيابي در دستگاه هاي اجرايي استان قزوين)

نویسندگان: موسي خاني مرتضي | حميدي ناصر
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | بازرسي طرح تکريم ارباب رجوع | طرح تکريم ارباب رجوع | مديريت عملکرد

چکیده:

ارزيابي رضايت مشتريان سازمان هاي دولتي تا ساليان اخير کمتر مورد توجه واقع شده بود. پس از تدوين برنامه هفتگانه تحويل در نظام اداري دولت به اين امر توجه خاصي مبذول گرديده است. سازمان مديريت و برنامه ريزي در ارستاي سنجش عملکرد دستگاه هاي اجرايي در خصوص برنامه ارتقا و حفظ کرامت مردم در نظام اداري, بازرسي هاي سالانه انجام داده و بر اساس نتايج بازرسي ها, دستگاه ها را رتبه بندي نموده است. عليرغم اعلام موارد ضعف دستگاه ها, تغيير محسوسي در رتبه دستگاه ها در طي دو سال ملاحظه نمي شود و اين ناشي از وجود تفکر ارزيابي عملکرد در سازمان ها مي باشد. اين مقاله با تاکيد بر دو عامل ساختار سازماني و کار است نتايج ارزيابي, علل موثر بر عدم ارتقا را از ديد تخصصي تعيين و وزن آنها را به روش آنتروپي شانون تعيين نموده است.

 

دانلود متن کامل

"

نوشته های اخیر

دسته بندی ها