ارائه الگوي مؤثر نظارت و ارزيابي عملکرد مالي بخش عمومي در بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

ارائه الگوي مؤثر نظارت و ارزيابي عملکرد مالي بخش عمومي در بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

 

 

نویسندگان: امرايي حافظ | آذر عادل
کلیدواژه ها: کارايي نظارت و ارزيابي عملکرد مالي | تکنيک داده بنياد | بخش عمومي | بودجه ريزي مبتني بر عملکرد

چکیده:

نظارت بر عملکرد مالي دولت و شناسايي عوامل کليدي نظارت و ارزيابي در اين بخش باعث توانايي دولت ها در اعمال و اجراي سياست هاي مالي و اقتصادي و در نهايت توسعه اقتصادي و بهبود رفاه خواهد شد. هدف مطالعه حاضر شناسايي عوامل کليدي و ارائه الگوي مؤثر نظارت و ارزيابي عملکرد مالي بخش عمومي در بودجه ريزي مبتني بر عملکرد بوده است. روش پژوهش به کار گرفته شده در اين مطالعه آميخته (کيفي-کمي) است. گردآوري داده ها با استفاده از روش نمونه گيري گلوله برفي از طريق مصاحبه هاي عميق با 15 نفر از خبرگان و صاحبنظران و مديران ارشد حوزه بودجه ريزي و نظارت مالي بخش عمومي در ديوان محاسبات کشور, وزارت امور اقتصادي و دارايي, سازمان بازرسي, مرکز پژوهش هاي مجلس انجام و اشباع نظري حاصل گرديد. براي تحليل کيفي داده ها از روش گرندد تئوري با مقايسه دائمي داده ها و کدگذاري باز, محوري و انتخابي آنها و براي تحليل کمي داده ها و اعتبار سنجي مقوله هاي شناسايي شده از روش دلفي فازي استفاده شده است. يافته هاي پژوهش منجر به شناسايي 213 مفهوم مؤثر بر نظارت و ارزيابي در قالب 6 کد اصلي شامل مقوله محوري (کانوني) عوامل علي, عوامل مداخله گر, عوامل زمينه اي, راهبردها و پيامدها و در نهايت تدوين الگويي مؤثر و جامع براي نظارت و ارزيابي عملکرد مالي بخش عمومي در بودجه ريزي مبتني بر عملکرد گرديد, پرداخته شد. در مدل پيشنهادي 10 کد اصلي "عوامل قانوني و مقرراتي, عوامل حوزه ساختار و فرهنگ سازماني, عوامل مالي و بودجه اي, عوامل ساختاري نظارت و ارزيابي, عوامل محتوايي و مديريتي نظارت, عوامل انگيزشي و روان شناختي, عوامل فناوري و اطلاعاتي, عوامل اقتصادي, عوامل سياسي و بين المللي و عوامل فرهنگي, اجتماعي" مشخص شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها