بهايابي مبتني بر عملکرد در آموزش عالي (مطالعه موردي: دانشگاه شيراز)

بهايابي مبتني بر عملکرد در آموزش عالي (مطالعه موردي: دانشگاه شيراز)

 

 

نویسندگان: فتحه محمدحسين | مرادي جواد
کلیدواژه ها: بهايابي مبتني بر عملکرد | دانشگاه شيراز | حسابداري مصرف منابع | بودجه ريزي مبتني بر عملکرد | بهايابي مبتني بر فعاليت زمان گرا

چکیده:

ارزيابي عملکرد و پاسخگويي مديريت نيازمند بهايابي مبتني بر عملکرد و بهاي تمام شده دقيق و موجز مي باشد. در همين راستا, هدف از انجام اين تحقيق ارايه روشي نوين جهت بهايابي مبتني بر عملکرد با توجه به چرخه هاي عملکردي دانشگاهي, در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مي باشد. اين تحقيق يک مطالعه موردي در دانشگاه شيراز براي سال مالي 1396 و ترم اول و دوم سال تحصيلي 96-97 است. رويکرد مورد استفاده در اين تحقيق رويکرد استقرايي در اجراي مدل و مبتني بر يک رويکرد ترکيبي (سيستمي) در طراحي مدل بهايابي مبتني بر عملکرد مي باشد. براي شناسايي و احصاي محرک هاي مربوط به فعاليت ها (براي واحدهاي عملياتي و پشتيباني) از مشاهده و مصاحبه استفاده شده است. بهاي تمام شده کليه مراکز مسيوليت در دانشگاه شيراز با رويکرد جديد در يازده گام اجرايي (منطبق با ويژگي هاي محيطي دانشگاه هاي ايران) تعيين گرديده و با اعمال محرک هاي خروجي محور (واقعي) بهاي عملکرد و هزينه ظرفيت پس از تعيين نسبت هاي ظرفيت و کارايي محاسبه گرديد. در نهايت در اين مقاله بهاي عملکرد, بهاي تمام شده و هزينه ظرفيت به صورت دقيق و سيستمي محاسبه شده است که مي تواند مبنايي مناسب براي ارزيابي عملکرد واحد هاي سازماني و مديران سازمان و همچنين پياده سازي بودجه ريزي مبتني بر عملکرد باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها