مدیریت عملکرد چیست؟

 

مدیریت عملکرد چیست؟
مدیریت عملکرد(Performance Management) پنجره ای جهت تسهیل ارتباط و برقراری تفاهم بین کارکنان و مدیران در یک سازمان است و به پدید آمدن محیط مطلوب‌تر کاری و انسجام و انگیزه بیشتر در خصوص کیفیت خدمات منجر خواهد شد. در واقع باید بیان کرد، مدیریت عملکرد به فرایندی اطلاق می شود که هم بعد ارزشیابی عملکرد و هم سیستم های انضباطی و سیاست های سازمان در رسیدگی به شکایات را بعنوان یک پروتکل مدیریتی در بر می‌گیرد. تکنیک ها و ابزار این مدیریت در جهت بالا بردن بهره‌ وری کارکنان حرکت کرده و در کسب مزیت رقابتی سازمان در مقایسه با سایر رقبا بکار می‌رود. (1-2)
تعریف دیگری که می توان برای مدیریت عملکرد عنوان کرد این است که بگوییم مدیریت عملکرد در واقع، مجموعه‌ای از فعالیت ها و اطلاعات بوده که به سمت افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع با هدف دستیابی به اهداف کلیدی سازمان با تکنیک های اقتصادی که با کارایی و اثربخشی تلفیق می شود انجام میپذیرد. مدیریت عملکرد اصطلاح عامی برای آن دسته از فعالیت‌های سازمانی است که با مدیریت امور و مسئولیت‌های شغلی و رفتاری کارکنان سرو کار دارد.(3-4)
بر اساس تعاریف بالا می‌توان مدیریت عملکرد را شیوه ای اطلاق کرد که با بهره گیری از ارتباطات دو طرفه مابین مدیران و پرسنل ، سبب مشخص شدن خواسته‌ها و انتظارات سازمان از پرسنل و کارمندان از یکسو و از سوی دیگر انتقال درخواست های کارمندان به مدیران میانی و مدیریت سازمان ، یک بستر مناسب را برای استفاده مطلوب از کلیه تجهیزات و منابع در جهت رسیدن به اهداف سازمان پدید می‌آورد.
این شیوه مدیریتی و مهارت سبب می‌شود تا مدیران به سادگی عملکرد کارکنان را متوجه شده و با تشخیص ضعف ها و مشکلات در جهت رفع آن اقدام نمایند. از طرف دیگر با اعمال سیاست پاداش‌ مناسب به عملکرد قابل قبول و مفید کارکنان، سبب افزایش بهره وری سازمان می شوند(5-6-7-8)


فرایند و مراحل مدیریت عملکرد
به طور کلی می توان گفت فرایند مدیریت عملکرد طی سه مرحله شکل گرفته که عبارت اند از: مشخص کردن فعالیت‌ها و نتایج مثبت و مورد انتظار که از دید مدیران مطلوب تلقی می شود، ارزیابی نتایج فعالیت ها و در مرحله آخر دادن بازخورد به کارکنان در ارتباط با فعالیت ها انجام می شود.(9-10)


ضرورت و اهمیت مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد در واقع یک نگاه استراتژیک تلقی شده که به کمک بهبود کارکرد شغلی در نهایت به بهتر شدن عملکرد در سازمان منتج خواهد شد. در نهایت خروجی مالی و غیرمالی سازمان‌ها را بهتر کرده و سبب ارتقا سازمان می شود. تقریبا هیچ سازمانی بدون بکارگیری شیوه های مدیریت عملکرد نیم تواند به اهداف خود برسد. (11)


نتیجه گیری
هدایت کردن یکی از پایه های اساسی مدیریت عملکرد است(12). مابین جلسات سازمانی، سرپرستان و مدیران با پیشنهاد کردن راهکارهای ضروری و مسیر دهی به کارکنان در مسیر توافق شده فعالیت می‌نمایند تا کارمندان به اهداف نشخص شده دست یابند. این فرآیند سبب می‌شود تا عملکرد مورد انتظار کارکنان مورد حمایت و تشویق و در نهایت سازمان به اهداف خود برسد (13-14)


منابع:
1-McGuire D, McLaren L. The impact of physical environment on employee commitment in call centres: The mediating role of employee well‐being. Team Performance Management: An International Journal. 2009 Mar 6.
2-Biron M, Farndale E, Paauwe J. Performance management effectiveness: lessons from world-leading firms. The International Journal of Human Resource Management. 2011 Mar 1;22(06):1294-311.
3-Ali Z, Mahmood B, Mehreen A. Linking succession planning to employee performance: The mediating roles of career development and performance appraisal. Australian Journal of Career Development. 2019 Jul;28(2):112-21.
4-Helmold M, Samara W. Progress in performance management: Industry insights and case studies on principles, application tools, and practice. Springer; 2019 Jul 13.
5-Saratun M. Performance management to enhance employee engagement for corporate sustainability. Asia-Pacific Journal of Business Administration. 2016 Apr 4.
6-Dangol P. Role of performance appraisal system and its impact on employees motivation. Quantitative Economics and Management Studies. 2021 Jan 7;2(1):13-26.
7-Armstrong M. Performance management. 2021 Jul 6.
8-Hongal P, Kinange U. A study on talent management and its impact on organization performance-an empirical review. International Journal of Engineering and Management Research. 2020;10.
9-de Waal AA. The role of behavioural factors in the successful implementation and use of performance management systems. Performance Measurement and Management: Research and Action, Centre for Business Performance, Cranfield School of Management, Cranfield. 2002:157-64.
10-Boaz A, Hanney S, Jones T, Soper B. Does the engagement of clinicians and organisations in research improve healthcare performance: a three-stage review. BMJ open. 2015 Dec 1;5(12)
11- El Dahshan ME, Keshk LI, Dorgham LS. Talent management and its effect on organization performance among nurses at shebin el-kom hospitals. International Journal of Nursing. 2018 Dec;5(2):108-23.
12- Golding B, Savage SP. Leadership and performance management. InHandbook of policing 2012 Aug 21 (pp. 753-787). Willan.
13- Bakti R, Hartono S. The Influence of Transformational Leadership and work Discipline on the Work Performance of Education Service Employees. Multicultural Education. 2022 Mar 10;8(01):109-25.
14- Islami X, Mulolli E, Mustafa N. Using Management by Objectives as a performance appraisal tool for employee satisfaction. Future Business Journal. 2018 Jun 1;4(1):94-108.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها