تاثیر ساختار نظارتی و عوامل فنی بر استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بخش عمومی

تاثیر ساختار نظارتی و عوامل فنی بر استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بخش عمومی

 


محل انتشار: فصلنامه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی، دوره: 4، شماره: 1
سال انتشار: 1402

چکیده مقاله :
سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، یک سیستم مدیریتی برای بهبود اثربخشی بهینه و افزایش شفافیت نحوه استفاده از منابع سازمانی است که اعتبارات بودجه ای واحدهای سازمانی را در راستای اهداف کوتاه و بلندمدت، تخصیص می دهد و منجر به مسئولیت پذیری بیشتر می شود. هدف از این مطالعه شناسایی تاثیر ساختار نظارتی و عوامل فنی بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است. این پژوهش به روش توصیفی - پیمایشی می باشد. با توجه به کاربردی بودن نتایج، در گروه پژوهشی کاربردی است. این پژوهش در سال ۱۴۰۰ با استفاده از پرسشنامه در جامعه آماری ۶۶ نفر از کارشناسان اداری، مالی و بودجه بخش عمومی انجام گردید. در بخش آمار توصیفی مشخصات پاسخگویان، در آمار استنباطی آزمون فرضیه پژوهش یعنی رابطه بین متغیرهای پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه برای دستیابی به سهم متغیر مستقل (۸۶ درصد) در توضیح میزان واریانس متغیر وابسته، مورد بحث قرار گرفته است. همچنین تفاوت میانگین متغیرهای مستقل و وابسته با میانگین فرضی ۲ از آزمونT Student استفاده شده است. این پژوهش نشان داد که میانگین تمامی متغیرهای مورد بررسی بالاتر از حد متوسط می باشد و از نظر آماری معنی دار است.

کلیدواژه ها:
ساختار نظارتی ، عوامل فنی ، بودجه ریزی ، عملکرد ، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

نویسندگان:

طاهره امینی

کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

سید جواد حبیب‌زاده بایگی

استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

امیر شمس

استادیار گروه حسابداری، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران

 

برای دانلود فایل کمل مقاله کلیک کنید.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها