مبانی و الگوهای پیاده سازی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

مبانی و الگوهای پیاده سازی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

 

 

چکیده:

برنامه ریزی و مدیریت بهینه تخصیص منابع جهت کسب کارایی مورد انتظار و اثربخشی خدمات ارائه شده، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را به عنوان یک اصل بنیادین در راستای دستیابی به اهداف راهبردی سازمان تبدیل ساخته است. بودجه ریزی عملکردی اجرا نمی شود، مگر آن که زمینه دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان پذیر شود. این بهبود را می توان پس از دریافت بازخورد از محیط درونی و پیرامونی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای سازمان، مسئولیت پذیری و جلب رضایت شهروندان با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی پیامد محور با الگوی مناسب ایجاد کرد. در این مقاله سعی گردیده است با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای، نقش نظام های مختلف در راستای بودجه ریزی عملکردی و چالش های آن مطرح شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که استقرار این نظام، با تعریف خروجی ها و نتایج در راستای پیامدهای برنامه و استفاده از الگوی منطق می تواند بستر ارزیابی نتایج و تصمیم گیری، پایش و بهبود در فرایندهای بودجه ریزی را فراهم نماید.

 

کلیدواژه:

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ، ارزیابی عملکرد ، ارزیابی پیامدمحور ، الگوی منطق ، خروجی

 

نویسندگان:

فریبا السادات عقیلی - کارشناس نظارت بر بودجه شهرداری اصفهان

سمیرا باباشاهی کوهانستانی - کارشناس بودجه و اعتبارات شهرداری اصفهان

مریم خالقی - مسئول بودجه و اعتبارات شهرداری اصفهان

 

برای دانلود مقاله به صورت کامل کلیک کنید.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها