شفافیت بودجه و کیفیت حاکمیت: تحلیل بین‌کشوری

آشنایی با مجله:
مجله Public Management Review تحقیقات بین المللی در مورد توسعه مدیریت عمومی ، از جمله توسعه خط مشی گذاری عمومی و مدیریت خدمات عمومی را منتشر می کند
.
در لیست SJR در رنکینگ “Q1"  قرار گرفته است.


:Subject
Budget transparency and governance quality: a cross-country analysis (16 Apr 2021 )


موضوع مقاله:
شفافیت بودجه و کیفیت حاکمیت: تحلیل بین‌کشوری


خلاصه مقاله:


The aim of this study is to assess whether there is a relationship between budget transparency and governance quality. The so-called openness movement and the global financial crises, which have put significant pressure on governments to cut expenditures and ensure balanced budgets, have motivated this research. The public choice and principal-agent theories have been used to investigate this relationship, implementing econometric models based on a sample of 96 countries over the period 2008–2019
 

هدف از این مطالعه بررسی این است که آیا بین شفافیت بودجه و کیفیت حکمرانی رابطه وجود دارد یا خیر. جنبش موسوم به باز بودن و بحران های مالی جهانی که فشار قابل توجهی بر دولت ها برای کاهش هزینه ها و تضمین بودجه های متعادل وارد کرده است، انگیزه این تحقیق شده است. از تئوری های انتخاب عمومی و نمایندگی برای بررسی این رابطه استفاده شده است و مدل های اقتصادسنجی بر اساس نمونه ای از 96 کشور در دوره 2008-2019 پیاده سازی شده است.


نکات کلیدی مقاله:
مفاهیم مورد بررسی  در مقاله    Concept
شفافیت بودجه    Budget transparency
کیفیت حاکمیت    Governance quality
توسعه اقتصادی    Economic development
اندازه بخش دولتی    Size of public sector
عوامل سیاسی    Political factors
باز بودن اقتصاد    Economic openness
قومیت و زبان    Ethnolinguistic
تقسیم بندی و جزییات    fractionalization
منشاء قانونی    Legal origin

 

Reforms implemented in many countries have attempted to improve the quality of governance and increase the transparency of budgeting processes. The findings that have emerged from the analysis show this simultaneous causality. Budget transparency could be retained as a tool that can contribute to improving the quality of governance, encouraging governments to be more accountable. Following the agency theory and the public choice theory, a greater level of transparency reduces informational asymmetries between politicians and citizens, allowing the latter to better monitor actions undertaken by the former. Moreover, politicians are interested in documenting and making clear the results they have achieved which derive from the policies they have implemented


اصلاحات اجرا شده در بسیاری از کشورها سعی در بهبود کیفیت حکمرانی و افزایش شفافیت فرآیندهای بودجه ریزی داشته است. یافته هایی که از تحلیل به دست آمده است این علیت همزمان را نشان می دهد. شفافیت بودجه می تواند به عنوان ابزاری حفظ شود که می تواند به بهبود کیفیت حکمرانی کمک کند و دولت ها را تشویق به پاسخگویی بیشتر کند. به دنبال تئوری نمایندگی و تئوری انتخاب عمومی، سطح بیشتر شفافیت عدم تقارن اطلاعاتی بین سیاستمداران و شهروندان را کاهش می دهد و به آنها اجازه می دهد تا اقدامات انجام شده توسط دیگری را بهتر نظارت کنند. علاوه بر این، سیاستمداران علاقه مند به مستندسازی و شفاف سازی نتایجی هستند که به دست آورده اند و ناشی از خط مشی هایی است که آنها اجرا کرده اند.


برای مشاهده اصل مقاله اینجا کلیک کنید.


ترجمه: سیدمحمد حیدری

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها