خط مشی در حال حرکت: ایجاد امکان مشارکت در بودجه‌ریزی مشارکتی

آشنایی با مجله:
مجله Policy Studies  (مطالعات خط مشی) تأثیر و پیامدهای تغییرات شگرف در ساختارهای نهادی سیاسی و اقتصادی جهانی و  دولت‌ ملتها بر کار سازمان‌های عمومی را هم برای مطالعه و هم برای عملکرد خط مشی گذاری بررسی میکند.
در لیست SJR در رنکینگ “Q1"  قرار گرفته است.


: Subject
Policy on the move: the enabling settings of participation in participatory Budgeting  2021)


موضوع مقاله:
خط مشی در حال حرکت: ایجاد امکان مشارکت در بودجه‌ریزی مشارکتی

 
خلاصه ای از مقاله:


This article explores how participatory budgeting (PB), which is described as a travelling policy innovation, has been interpreted in different urban governance contexts, particularly how local settings that are created by contexts and practices enable participation in PB. Travelling policy innovations are sets of ideas or experiments that aim at renewing governance practices and are adopted globally

این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه بودجه‌بندی مشارکتی‏، که به عنوان یک نوآوری خط مشی سفر توصیف می‌شود، در زمینه‌های مختلف حکمرانی شهری تفسیر شده است، به خصوص اینکه چگونه تنظیمات محلی که توسط زمینه‌ها و روش‌ها ایجاد میشوند مشارکت را در PB  را ممکن می‌سازند. نوآوری‌های خط مشی سفر مجموعه‌ای از ایده‌ها یا آزمایش‌هایی هستند که هدف آن‌ها تجدید شیوه‌های حاکمیتی است و در سطح جهانی پذیرفته می‌شوند.


نکات کلیدی مقاله :


However, participatory budgeting (PB) is viewed as one of the most successful participatory instruments that pays attention to inclusion, equity and openness of governance. PB is a popular method of public engagement that involves people in the prioritization of the allocation of public money by engaging them in the discussion of spending priorities and allowing them to submit their own proposals and vote on them. It is described as travelling policy innovation


با این حال، بودجه‌بندی مشارکتی به عنوان یکی از موفق‌ترین ابزارهای مشارکتی در نظر گرفته می‌شود که به شمول، عدالت و باز بودن حاکمیت توجه دارد.PB یک روش محبوب برای مشارکت عمومی است که مردم را در اولویت‌بندی تخصیص پول عمومی با درگیر کردن آن‌ها در بحث اولویت‌های هزینه کرد و به آنها اجازه میدهد تا پیشنهادات خود را ارائه کنند و به آنها رای بدهند. این به عنوان نوآوری خط مشی سفر توصیف شده‌است.
 

Based on an interpretive view on policy studies, it is argued that these settings enable participation in PB in three ways. Firstly, they influence the continuity of PB; secondly, they suggest particular roles for participants; and thirdly, they formulate the level of interaction
 

براساس یک دیدگاه تفسیری در مورد مطالعات خط مشی، استدلال می‌شود که این تنظیمات، مشارکت در بودجه ریزی مشارکتی را به سه روش ممکن می‌سازند. اول، آن‌ها بر تداوم بودجه ریزی مشارکتی تاثیر می‌گذارند؛ دوم، آن‌ها نقش‌های خاصی را برای شرکت کنندگان پیشنهاد می‌کنند؛ و سوم، آن‌ها سطح تعامل را تدوین/فرموله می‌کنند.


برای مشاهده اصل مقاله اینجا کلیک کنید.
ترجمه: سیدمحمد حیدری

نوشته های اخیر

دسته بندی ها