بودجه ریزی عمومی در جستجوی هویت، وضعیت پیش رو و چالش آینده

آشنایی با مجله :
مجله Public Management Review تحقیقات بین المللی در مورد توسعه مدیریت عمومی ، از جمله توسعه خط مشی گذاری عمومی و مدیریت خدمات عمومی را منتشر می کند.

در لیست SJR در رنکینگ Q1""  قرار گرفته است.


: Subject
Public budgeting in search for an identity state of the art and future challenges(2017)


موضوع مقاله:
بودجه ریزی عمومی در جستجوی هویت، وضعیت پیش رو و چالش آینده

 


خلاصه ای از مقاله :


The multifaceted nature of budgeting has generally translated into its being the subject of enduring interest in different disciplines, including political science, public administration, accounting, psychology, management, and organization studies. At the same time, budgeting is an arena where different rationalities, logics, competencies, and professional identities interact. The complexity and variety of functions of budgeting, and it's being an arena of the interaction of different actors, cultures, professional identities, and disciplines probably account for the variety of approaches and forms taken on by budget documents and budgeting processes (Saliterer, Sicilia, and Steccolini Forthcoming) and by its variable nature over time. These same features also contribute to making public budgeting an extremely fascinating field and topic of investigation, which can provide several insights into political, social, economic, and psychological processes
 

ماهیت چند وجهی بودجه‌ریزی به طور کلی به موضوع مورد علاقه همیشگی رشته‌های مختلف از جمله علوم سیاسی، مدیریت عمومی، حسابداری، روانشناسی، مدیریت و مطالعات سازمانی تبدیل شده‌است. در عین حال، بودجه‌ریزی عرصه‌ای است که در آن عقلانیت، منطق، شایستگی‌ها و هویت‌های حرفه‌ای مختلف با یکدیگر تعامل دارند. پیچیدگی و تنوع کارکرده‌ای بودجه‌ریزی، و اینکه این حوزه، عرصه تعامل کنشگران، فرهنگ‌ها، هویت‌های حرفه‌ای و رشته‌های مختلف است، احتمالا انواع رویکردها و اشکال اتخاذ شده توسط اسناد بودجه و فرایندهای بودجه‌ریزی ‏و ماهیت متغیر آن در طول زمان را در نظر می‌گیرد. همین ویژگی‌ها نیز در تبدیل بودجه‌ریزی عمومی به یک حوزه و موضوع بسیار جذاب بررسی نقش دارند، که می‌تواند دیدگاه‌های مختلفی را در مورد فرایندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی فراهم کند.


This suggests that there is an enormous need and scope for exploring budgeting processes in the public sector today, both as a consequence of the managerial waves of reforms that have taken place over the last few decades and in light of current emerging trends. The post-crisis and austerity context, the growing inequalities emerging in many countries, the rising emphasis on new forms of service delivery
such as co-production and inter-organizational collaborations, and the widespread shift from representative to participative democracy, are among the current trends that may present new challenges for public organizations and the related budgeting processes. In light of its multifaceted nature, budgeting may be an ideal place to look at the impacts and implications of such trends in the public realm


نکات کلیدی مقاله :
عوامل زير ممکن است چالش‌های جدیدی را برای سازمان‌های دولتی و فرآیندهای بودجه‌ریزی مربوطه ایجاد کنند.

  1. نابرابری‌های در حال رشد در بسیاری از کشورها
  2. تاکید فزاینده بر روش هاي جدید ارائه خدمات مانند هم‌کاری‌های بین سازمانی و تولید مشترک
  3. تغییر گسترده از دموکراسی نمایندگی به دموکراسی مشارکت


The papers included in this special issue represent yet another pillar in the accumulation of knowledge on public sector budgeting. They address several critical issues on this broad topic, offering new perspectives on current evolutions in public budgeting, but also showing that public budgeting can and must remain the subject of enduring interest in our studies and thus opening new possibilities for research


مقالات موجود در این موضوع خاص، دیدگاه‌های جدیدی در مورد تحولات فعلی در بودجه‌ریزی عمومی ارائه می‌دهند، اما همچنین نشان می‌دهند که بودجه‌ریزی عمومی می‌تواند و باید موضوع علاقه پایدار در مطالعات ما باقی بماند و در نتیجه فرصت‌های جدید تحقیق را باز کند.
 

برای مشاهده اصل مقاله
اینجا کلیک کنید.
ترجمه: سیدمحمد حیدری

نوشته های اخیر

دسته بندی ها