اجرای موفق فازهای اول و دوم نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سازمان فناوری اطلاعات ایران

اجرای موفق فازهای اول و دوم نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

در سازمان فناوری اطلاعات ایران

 


پروژه استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شامل ماژول های هزینه یابی (محاسبه بهای تمام شده) و ارزیابی عملکرد نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی الماس از فصل تابستان جاری در سازمان فناوری اطلاعات ایران آغاز شده است.

در این پروژه علاوه بر پوشش تکالیف قانونی، در مدل هزینه یابی طراحی شده، موضوعات مرتبط با پاسخگویی به حسابرس و محاسبه بهای تمام شده خدمات سازمان نیز لحاظ شده است . همچنین باتوجه به ماهیت شرکتی سازمان فناوری اطلاعات، الزامات و انتظارات مدیریتی سازمان نیز به منظور مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری سازمان در تمامی زمینه ها مورد توجه قرار گرفته است.

خوشبختانه با همکاری نزدیک کارشناسان و مدیران مرتبط، راهبری کمیته بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و حمایت مدیران ارشد سازمان، فاز های برنامه ریزی و بهای تمام شده ( هزینه یابی) به صورت کامل انجام شده است و در  مرحله تحلیل نتایج و اعمال دستاوردها در سطح سازمان در راستای بهبود مستمر می باشیم.

همچنین مقدمات لازم برای جاری سازی نظام ارزیابی عملکرد سازمان بر مبنای BSC (کارت امتیازی موازن) فراهم شده است و به زودی شاهد عملیاتی شدن نرم افزار ارزیابی عملکرد بعنوان یکی از ماژول های نرم افزار  بودجه ریزی عملیاتی الماس نیز خواهیم بود.

 

کلمات کلیدی:

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، بودجه ریزی عملیاتی، نرم افزار بودجه ریزی، مدیریت عملکرد، بهای تمام شده، هزینه یابی، استقرار نظام بودجه ریزی، مدل BSC ، مدل کارت امتیازی متوازن، نرم افزار مدیریت عملکرد، نرم افزار ارزیابی عملکرد

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها