پایان موفق پروژه سازمان برنامه و بودجه کشور

پایان موفق پروژه سازمان برنامه و بودجه کشور
(استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی)

در  تاریخ 02/31/ 1402 با برگزاری جلسه ارائه گزارش نهایی استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی در محل امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و  بودجه کشور با حضور اعضای کمیته راهبری، این پروژه با موفقیت به پایان رسید.
لازم به ذکر است در راستای رویکردهای نوین مدیریتی و همچنین اسناد بالادستی و الزامات قانونی موجود، در ادامه پروژه استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی که در سال‌های 1396 و 1397 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به نمایندگی از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور اجرا شد، ماموریت تکمیل فرآیند استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی (24 دستگاه) در سال 1401 از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان واگذار گردید. باتوجه به ماموریت واگذارشده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان تلاش شد با مدیریت مناسب این پروژه بزرگ و ملی که گام‌ها و اقدامات اجرایی آن در ادامه ارائه خواهد شد نسبت به اجرای فرآیند کامل استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه ریزی، هزینه یابی و ارزیابی عملکرد) برای اولین بار با این گستردگی و دامنه اجرایی (نزدیک به 8.000 واحد مجری در سطح کشور شامل ادارات کل و شهرستانهای 24 دستگاه اجرایی) اقدام گردد.
در این مرحله از پروژه نسبت به مرحله قبلی، شاهد تفاوت های مهم و منحصر بفردی مانند شناسایی فعالیت ها به تفکیک عملیاتی و پشتیبانی، جمع آوری و انتقال اطلاعات پرسنلی کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول، انتساب پرسنل به فعالیت های شناسایی شده و همچنین احصای شاخص ها و اجرای فاز ارزیابی عملکرد برای اولین بار در سطح کشور بودیم.

 

 

شایان ذکر است باتوجه به دستاوردهای بسیار زیاد این پروژه و همچنین الزامات قانونی موجود، شاهد تداوم پروژه برای سال پیش رو نیز خواهیم بود.

گروه مشاوران پنکو

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها