شروع پروژه تدوین سند استراتژی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد

شروع پروژه تدوین سند استراتژی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد
در سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومی


پس از پایان موفقیت آمیز استقرار ماژول بهای تمام شده نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی الماس و انجام کامل فازهای برنامه ریزی و هزینه یابی که منتج به شناسایی فعالیت ها، خروجی ها و ارتباط بین آنها و محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها و خدمات سازمان مجری در دو سناریو مختلف (روش ABC و روش گزارشگری مالی) گردید، باتوجه به الزامات قانونی در خصوص اجرای کامل نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و با تدبیر صورت گرفته توسط مدیران ارشد سازمان، پروژه تدوین سند استراتژی(سند راهبردی) و استقرار نظام ارزیابی عملکرد برای جاری سازی استراتژی های تدوین شده، در سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسيسات دولتی و عمومی آغاز گردیده است و با تشکیل کارگروه‌ها و کمیته های تخصصی مرتبط اقدامات برنامه‌ریزی شده برای این پروژه مهم و کلیدی در حال اجرا می باشد.
باتوجه به تجربیات موجود و شناخت کامل گروه مشاوران پنکو از ساختار، وظایف و فعالیت های سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومی و حمایت همه جانبه مدیران ارشد، انتظار میرود این پروژه مطابق برنامه زمانبندی تدوین شده، اجرایی و عملیاتی گردد.
لازم به ذکر است سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومی، بزرگترين سازمان تخصصی در احداث ساختمانهای دولتی و عمومی در کشور است که به منظور تمرکز سياست‌گذاری ،مديريت و هماهنگی توسعه و بهينه سازی، افزايش کيفيت، کاهش زمان اجرا و قيمت تمام شده جهت تهيه و اجرای طرح‌های ساختمانی و تاسيساتی دولتی و عمومی و عمران شهری در سراسر کشور،به عنوان يکی از سازمان های وابسته به وزارت راه و شهرسازی فعاليت می نماید.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها