برگزاری اولین دوره آموزشی فاز دوم پروژه استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در ادارات کل استانی سراسر کشور

برگزاری اولین دوره آموزشی فاز دوم پروژه استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در ادارات کل استانی سراسر کشور
در راستای برنامه ریزی صورت گرفته برای اجرای پروژه استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در ادارات کل استانی سراسر کشور، اولین جلسه فاز دوم پروژه مذکور یعنی فاز ارزیابی عملکرد توسط گروه مشاوران پنکو(مشاور و مجری پروژه) برای مدیران و تیم راهبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان (راهبر کشوری پروژه) برگزار گردد.
در دوره آموزشی برگزارشده، ابتدا مفاهیم کلی و عمومی مدیریت عملکرد بیان گردید . سپس انواع روشهای رایج ارزیابی عملکرد سازمانی طرح شد و شرایط و ویژگی های روش موردنظر برای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی سراسر کشور تشریح شد.
در پایان این دوره آموزشی نیز مقرر شد به منظور استفاده از همه ظرفیت های موجود و اقدامات صورت گرفته در حوزه ارزیابی عملکرد، کلیه مستندات مرتبط با این حوزه مانند سهم دستگاه اجرایی از برنامه تحولی دولت، شیوه نامه های بهره وری، اسناد راهبردی دستگاههای اجرایی و شاخص های اختصاصی هر دستگاه توسط رابطین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها جمع آوری در اختیار مشاور و مجری طرح (گروه مشاوران پنکو) قرار گیرد.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها