حل کنندگان موفق مشکل ؟ استفاده از اطلاعات عملکرد مدیریتی برای بهبود عملکرد سازمانی پایین

مجله:
مجله تحقیقات و نظریه مدیریت دولتی یک مجله علمی فصلی است که بصورت فصلی منتشر و مطالعات مدیریت دولتی و سیاست عمومی را پوشش می دهد .


: Subject
Successful Problem Solvers? Managerial Performance Information Use to Improve Low Organizational Performance (2018)

 

موضوع مقاله:
حل کنندگان  موفق مشکل ؟ استفاده از اطلاعات عملکرد مدیریتی برای بهبود عملکرد سازمانی پایین

 
خلاصه ای از مقاله:


Performance management is increasingly the norm for public organizations. Although there is an emergent literature on performance information use, we still know little on how managers engage in functional performance management practices. At the same time, growing evidence suggests that managers face pressure to improve low performance because of a negativity bias in the political environment. However, in managerial performance information use, the negativity bias might be reconsidered as a prioritization heuristic with positive performance attributes, directing attention to organizational goals with a favorable return of investment
 

مدیریت عملکرد به طور فزاینده‌ای یک هنجار برای سازمان‌های عمومی است. اگرچه یک ادبیات نوظهور در مورد استفاده از اطلاعات عملکرد وجود دارد، ما هنوز در مورد چگونگی تعامل مدیران در شیوه‌های مدیریت عملکرد عملکردی اطلاعات کمی داریم. در عین حال، شواهد در حال رشد نشان می‌دهد که مدیران با فشار برای بهبود عملکرد پایین به دلیل سوگیری منفی در محیط سیاسی مواجه هستند. با این حال، در استفاده از اطلاعات عملکرد مدیریتی، سوگیری منفی ممکن است به عنوان یک ابتکار عمل با ویژگی‌های عملکرد مثبت در نظر گرفته شود و با بازگشت سرمایه مطلوب به اهداف سازمان توجه کند.


نکات کلیدی مقاله :


This article examines how the performance of various organizational goals influence managers’ tendency to prioritize the goals and whether the prioritization of certain goals improves performance in subsequent years However, the information has the most profound influence on prioritizations when there is a substantial discrepancy between goals with low and high performance


این مقاله به بررسی چگونگی تاثیر عملکرد اهداف مختلف سازمانی بر تمایل مدیران به اولویت‌بندی اهداف و بهبود عملکرد در سال‌های بعد می‌پردازد. هنگامی که اختلاف قابل‌توجهی بین اهداف با عملکرد پایین و بالا وجود دارد، اطلاعات بیش‌ترین تاثیر را بر اولویت‌بندی دارد. پس از اینکه هدف چندین سال در اولویت قرار گرفت، سطح عملکرد افزایش می‌یابد.
 


Third, an important result from this study is that performance gains require ongoing persistence. This result has two practical implications. First, there are no quick fixes in public organizations. However, a political environment may demand new initiatives each year and grow impatient if a strategy does not yield a fast payoff. Such rapid changes are likely to undercut long-term thinking and strategies that need time to bear fruit. Second, there is an inherent risk in performance management systems that attempts at improving performance are ruined by too little and too superficial attention. As the results show that one cycle (one and a half year) is probably not enough to improve performance, too frequent shifts in priorities will most likely result in wasted resources with no performance gains. If performance strategies are to pay off, they need to be deployed with a medium- and long-term perspective
 

نتیجه مهم از این مطالعه این است که دستاوردهای عملکرد نیازمند تداوم مستمر هستند. این نتیجه دو مفهوم عملی دارد. اول، هیچ راه‌حل سریعی در سازمان‌های عمومی وجود ندارد. با این حال، یک محیط سیاسی ممکن است هر ساله به طرح‌های جدید نیاز داشته باشد و اگر یک استراتژی بازده سریعی نداشته باشد، بی‌تاب شود. چنین تغییرات سریعی به احتمال زیاد تفکر و استراتژی‌های بلند مدت را که برای ثمر دادن به زمان نیاز دارند، تضعیف می‌کند. دوم اینکه، یک ریسک ذاتی در سیستم‌های مدیریت عملکرد وجود دارد که تلاش برای بهبود عملکرد با توجه بسیار کم و بیش از حد سطحی از بین می‌رود. همانطور که نتایج نشان می‌دهند یک چرخه (‏یک و نیم سال)‏احتمالا برای بهبود عملکرد کافی نیست، تغییرات مکرر در اولویت‌ها به احتمال زیاد منجر به هدر رفتن منابع بدون سود عملکرد خواهد شد. اگر استراتژی‌های عملکرد باید به ثمر برسد، باید با یک چشم‌انداز میان‌مدت و بلند مدت بکار گرفته شود.


برای مشاهده اصل مقاله اینجا کلیک کنید.
ترجمه: سیدمحمد حیدری

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها