قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوری اسلامی ابلاغ شد

قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوری اسلامی ابلاغ شد

لزوم استقرار نظام بهای تمام شده، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و مدیریت عملکرد در برنامه هفتم توسعه

 


محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شـورای اسلامـی، در نامه ای خطاب به محمد مخبر ســـرپرست ریـاست جمهــوری ایـن بــرنامه را جهت اجــــرا ابلـاغ کــرد.


مطابق ماده 18 بنـــد الف از فصــل سوم قانون برنامه پنج ساله هـفـتـــــــم پـیـشـــــرفــت جمهوری اسلامی ایران، ســـــازمــان هـــا مکـــلف هستنــــد بـــه منظــــــــور کاهش هزینه های جاری، ارتقای بهره‌وری منـــــابـــــع و ارتـــــقـــــای شفافیت در هزینه کرد، نسبت به استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکــــرد متنـاســب بــا هزینه یابی بر مبنای فعـالیت اقـدام نماینـــد.

 


مطابق ماده 110 بنـد الف از فصـل سوم قانون برنامه پنج ساله هـفـتـم پیـشــــــرفـت جمهـــــوری اسلامی ایران، ســـــازمــان هـــا موظف به استقرار نظام مدیریت و بهبود عملکــــــرد بــــر اســـــاس شاخــص هــــای نتیجه محــــــور مـــی‌باشنــــــد.

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها