آخرین وضعیت بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

آخرین وضعیت بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

با توجه به وضعیت موجود، اجرای حسابداری بهای تمام شده و بودجه ریزی عملیاتی عملاً تا پایان سال انجام پذیرنخواهد بود و ضرورت دارد متولیان نظام برنامه ریزی و بودجه بندی در این خصوص اقدام موثر و ویژه ای انجام دهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اجرای نظام حسابداری بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نیازمند ساز و کار اجرایی مشخص از سوی سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور برای تصمیم گیری اقتصادی و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی است.
در نظام مالیه عمومی ایران ؛ دستورالعمل قیمت تمام شده خدمات عمومی در مفاد آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری ملحوظ گردیده است ؛ دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری نظیر وزارتخانه ها ، موسسات دولتی (دانشگاهها و سایر موسسات) ، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی موظفند با استفاده از روشها و فناوریهای مناسب نسبت به تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات واحدهای مجری مورد تایید کارگروه تحول اداری خود را با تعیین شاخص ها ، استانداردها و سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت وکیفیت فعالیتها طی تفاهم نامه بین دستگاه اجرایی اصلی (عملیاتی) و واحد مجری (فرعی) و براساس موافقتنامه های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند .

برای مشاهده نکات قابل توجه درآئین نامه اجرایی قیمت تمام شده به این لینک مراجعه کنید.

منبع خبر

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها