تحليل مضمون مولفه هاي بودجه ريزي عملکردمحور در دانشگاه

تحليل مضمون مولفه هاي بودجه ريزي عملکرد محور در دانشگاه

 

 

نویسندگان: کيخا احمد
کلیدواژه ها: منابع مالي دانشگاه | تخصيص منابع مالي | بودجه دانشگاه | بودجه ريزي عملکردمحور

چکیده:

هدف از پژوهش پيش رو, شناسايي مولفه هاي بودجه ريزي عملکردمحور در دانشگاه ها است. روش: اين پژوهش کيفي با استفاده از راهبرد فراترکيب مبتني بر تحليل مضمون تدوين شده است؛ بدين ترتيب که پس از جست وجوي کليدواژه هاي تخصصي پژوهش در پايگاه هاي معتبر ملي و بين المللي در بازه زماني 2000 تا 2021 و 1380 تا1400, در نهايت 62 پژوهش براي تحليل مضمون انتخاب و از اطلاعات آن ها استفاده شد. يافته ها: براي بودجه ريزي عملکردمحور در دانشگاه ها, مولفه هاي 12گانه اي در قالب مضامين پيش سازمان دهنده اوليه؛ حکمراني خوب در دانشگاه, قوانين و مقررات دانشگاهي, سازوکارهاي تخصيص عملکردمحور, سازوکارهاي تامين مالي عملکردمحور, يکپارچه سازي منابع مالي, نظام آموزشي و پژوهش کارآمد, سازوکارهاي انگيزشي و حمايتي, سرمايه هاي انساني, نظارت و ارزشيابي موثر, حسابداري اطلاعات, فرهنگ دانشگاهي و فضاسازي رقابتي دسته بندي شدند. علاوه بر اين, 25 مضمون پيش سازمان دهنده ثانويه نيز شناسايي شد. با ترسيم ماتريس مضامين, مولفه هاي شناسايي شده رتبه بندي شدند. نتيجه گيري: بي گمان, بودجه ريزي عملکردمحور بهينه ترين سازوکار تخصيص منابع مالي دانشگاه ها در شرايط کنوني است. در اين پژوهش, ضمن بازشناسي بودجه ريزي عملکردمحور از انواع ديگر بودجه ريزي در دانشگاه, مولفه هاي اصلي آن نيز بر اساس مطالعات استخراج و دسته بندي شد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها