بررسي آثار نظام کنترل بودجه ريزي بر عملکرد بودجه اي با در نظر گرفتن نقش واسطه اي ادراک بودجه اي در بيمارستان هاي دولتي (مطالعه موردي: بيمارستان هاي استان فارس)

بررسي آثار نظام کنترل بودجه ريزي بر عملکرد بودجه اي با در نظر گرفتن نقش واسطه اي ادراک بودجه اي در بيمارستان هاي دولتي (مطالعه موردي: بيمارستان هاي استان فارس)

 

 

نویسندگان: خيبرگير سيده مريم | رضايي غلامرضا | نمازي نويدرضا
کلیدواژه ها: بيمارستان هاي دولتي | مشارکت بودجه اي | عملکرد بودجه اي | ادراک بودجه اي | نظام کنترل بودجه ريزي

چکیده:

مقدمه:در حسابداري مديريت,بودجه سنگ بناي فرآيند کنترل مديريت بوده و هنوز جزء يکي از مسائل حل نشده است.در همين راستا,هدف پژوهش حاضر بررسي آثار نظام کنترل بودجه ريزي بيمارستان ها بر عملکرد بودجه اي با در نظر گرفتن نقش واسطه اي ادراک بودجه اي است.روش پژوهش:اين پژوهش از نظر ماهيت و روش,توصيفي و از نوع همبستگي به حساب مي آيد.جامعه آماري پژوهش,مديران بيمارستان هاي دولتي استان فارس مي باشد.تعداد 400 پرسش نامه در بين اعضاي جامعه آماري توزيع و از اين ميان تعداد 103 پرسش نامه جمع آوري شد.جهت انجام تحليل هاي آماري از روش الگوسازي معادلات ساختاري استفاده شده است.يافته هاي پژوهش:يافته ها نشان داد که با افزايش ارزيابي بودجه اي مديران,نگرش بودجه اي (0,895) و انگيزش بودجه اي (0,280) آنان افزايش پيدا مي کند.هم چنين,عملکرد بودجه اي مديران با افزايش انگيزش بودجه اي (0,305) و تمايل مديران به مازاد بودجه اي (0,382),افزايش پيدا خواهد کرد.اما,افزايش مشارکت بودجه اي بر ادراک بودجه اي مديران (نگرش بودجه اي (0,085-),گرايش به مازاد بودجه اي (0,208) و انگيزش بودجه اي (0,1-)) تاثيري ندارد.بازخورد بودجه اي نيز قدرت اثرگذاري بر ادراک بودجه اي مديران (نگرش بودجه اي (0,220-),گرايش به مازاد بودجه اي (0,271) و انگيزش بودجه اي (0,066)) را ندارد.افزون بر اين,بين ارزيابي بودجه اي و گرايش مديران به مازاد بودجه اي (0,139) و همين طور بين نگرش بودجه اي و عملکرد بودجه اي (0,055-) رابطه معناداري مشاهده نشد.نتايج آزمون سوبل نيز,نقش ميانجي گري انگيزش بودجه اي (3,050) در رابطه بين ارزيابي بودجه اي و عملکرد بودجه اي را تأييد کرد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها