ارائه روش مناسب براي شناسايي و اولويت بندي معيارهاي ارزيابي عملکرد تدارکات معکوس در تجارت الکترونيک

ارائه روش مناسب براي شناسايي و اولويت بندي معيارهاي ارزيابي عملکرد تدارکات معکوس در تجارت الکترونيک

 

 

نویسندگان: فقيديان سيده فاطمه | محموديان اسلام | داورپناه جزي محمد
کلیدواژه ها: تجارت الکترونيک | تدارکات معکوس | ارزيابي عملکرد

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسايي و اولويت بندي معيارهاي ارزيابي عملکرد تدارکات معکوس در تجارت الکترونيک بوده است. اين پژوهش از نظر هدف يک پژوهش کاربردي مي باشد و از نظر روش انجام يک پژوهش آميخته (کيفي-کمي) مي باشد جامعه اماري پژوهش يک گروه شامل جمعي از خبرگان آشنا به تدارکات معکوس هستند که تعداد آن ها 12 نفر مي باشد. از اين جامعه در بخش تکنيک دلفي و رتبه بندي استفاده شده و گروه دوم نيز شامل کارشناسان و کارمندان شرکت هاي توليدي شهرک صنعتي مورچه خورت اصفهان مي باشند که تعداد آن ها 1200 نفر است و با فرمول کوکران تعداد 291 نفر حجم نمونه را تشکيل داده است و از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است. ابزار اصلي پژوهش پرسشنامه محقق ساخته در بخش دلفي با 4 مؤلفه و 20 گويه بوده است. روايي و پايايي پرسشنامه با استناد به روش تحليل عاملي تاييدي و آلفاي کرونباخ تاييد شد. نتايج به دست آمده حاکي از ان است که تعداد 4 مؤلفه اصلي و 20 زيرمعيار شناسايي شد که در نهايت با تکنيک دلفي خبرگان طي سه مرحله غربالگري در تعداد 4 معيار اصلي و 15 زير معيار به اجماع نظر رسيدند و سپس با کمک تحليل عاملي تأييدي و معادلات ساختاري و نرم افزار ليزرل اين عوامل مدل سازي و رتبه بندي شدند و معيارها به ترتيب اولويت عبارتند از: فرايندها, سيستم ها و روش ها با مقدار بار عاملي 0. 56در رتبه اول, رشد و تعالي و يادگيري سازماني با مقدار بار عاملي 0. 45 در رتبه دوم, نيروي انساني با مقدار بارعاملي 0. 34 رتبه سوم و ذينفعان و مالي با مقدار بارعاملي 0. 22 در رتبه چهارم قرار دارند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها