توليد بهنگام کليدي براي دست يابي شرکت ها به مزيت رقابتي

توليد بهنگام کليدي براي دست يابي شرکت ها به مزيت رقابتي

 

 

نویسندگان: اسدي بيتا | سرحدي عليرضا | ميرزايي مسعود | اسماعيل زاده الهام
کلیدواژه ها: مزيت رقابتي | توليد بهنگام | مديريت کيفيت جامع | هزينه يابي تأخيري

چکیده:

در دهه هاي اخير, تعداد زيادي از شرکت ها با تغييرات شديدي در شرايط کسب وکار مواجه شده اند. در چنين وضعيتي, دست يابي به مزيت رقابتي و حفظ آن دشوار تر مي شود. انتخاب يک استراتژي مناسب و عوامل کليدي مناسب موفقيت, مبتني بر ارزش آفريني براي مشتريان است که به اساس دست يابي به مزيت رقابتي پايدار تبديل مي شود. جستجوي مداوم ايده ها و سيستم هاي تجاري جديد منجر به توليد محصولات باکيفيت در هنگام نياز و با قيمتي مي شود که براي مشتريان قابل قبول است. با هدف توليد چنين محصولي, حذف فعاليت هاي بدون ارزش افزوده و نيز کاهش موجودي و نقايص و تضمين ارائه خدمات 100% به موقع, ضروري است. در طول آن فرآيند, سيستم تجاري توليد بهنگام که ساختار هزينه را از طريق کاهش هزينه هاي سربار (هزينه يابي تأخيري) تغيير مي دهد و رويه رديابي و تحليل هزينه را توجيه مي کند و مديريت کيفيت جامع که کيفيت بالاي يک محصول را از طريق مشارکت دادن تمام کارکنان و دست يابي به تعالي هر يک از جنبه هاي شرکت تضمين مي کند, نقش و اهميت خاصي دارند. شرکت هاي توليدي جهت رقابت پذيري به مديريت منابع انساني, صرفه جويي در هزينه, ارائه خدمات و پاسخگويي موثر به مشتريان نياز دارند. برنامه هايي از قبيلسازمان را در جهت رقابت پذيري ياري مي کنند. بنگاه هايي که بتوانند مديريت جامع کيفيت و توليد بهنگام بهتر اجرا کنند, از مزاياي رقابتي بيشتري برخوردار خواهند شد. براي اجراي چنين برنامه هايي, شناخت اقدامات منجر به شکل گيري آنها الزامي است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها