ارزيابي قيمت تمام شده بخش MRI و هزينه يابي برمبناي فعاليت ABC در بيمارستان امام علي بجنورددر سال1394

ارزيابي قيمت تمام شده بخش MRI و هزينه يابي برمبناي فعاليت ABC در بيمارستان امام علي بجنورددر سال1394

 

 

نویسندگان: آروين رسول | رئيسي دهکردي پوران | اصغري سوسن | خالصي نادر
کلیدواژه ها: هزينه هاي درماني | بجنورد | خدمات بيمارستاني | بخش MRI | بيمارستان امام علي)ع( | قيمت تمام شده

چکیده:

مقدمه: با توجه به اينکه درادوار گذشته بهاي تمام شده محصولات سازمانهاي دولتي برمبناي سيستم هاي سنتي اداره ميشد لذا از اين رو بهاي تمام شده خدمات جهت دستيابي به اين هدف امري ضروري به نظر ميرسد که اين پژوهش با هدف اصلي بهاي تمام شده خدمات بخش MRI بيمارستان امام علي)ع(بجنورد با استفاده از روش ABC درسال 1394 انجام پذيرفت. روش کار: مطالعه از نوع کاربردي بوده واطلاعات آن براساس روش ميداني از فعاليتهاي صورت گرفته جهت تعيين بهاي تمام شده ارائه يک واحد خدمت در بخش امآرآي بيمارستان امام علي)ع(بجنورد درسال 1394 به روش هزينه يابي برمبناي فعاليت محاسبه گرديد. با استفاده از اين روش, اطلاعات تحليل و نهايتا از تفاضل ميزان درآمد وهزينه, سود يا زيان بخش محاسبه شد. يافته ها: مشخص گرديد که بهاي تمام شده بخش ام آر آي بيمارستان امام علي)ع(در سال 1394 به مبلغ 7344580013 ريال است که از اين مبلغ 36/7 درصد معادل 2695505232 ريال مربوط به هزينه هاي نيروي انساني 15/5 درصد معادل 113847524 ريال مريوط به هزينه هاي مواد و ملزومات مصرفي 42/4 درصد معادل 3112823741 ريال مربوط به هزينه هاي استهلاک و تجهيزات اموالي 5/4 درصد معادل 397772800 ريال مربوط به هزينه هاي سربار بخش ميباشد. نتيجه گيري: بخش عمده هزينه هاي بخش ام آر آي مربوط به هزينه استهلاک با 42, 4 درصد هزينه هاي بخش ميباشد که با تورمهاي اخير که در کشور ما حکم فرماست واحدهاي جديدي که تاسيس ميگردند چون قيمت تمام شده تجهيزات مورد استفاده ازمبالغ بالايي برخوردارندلذاامکان زيان ده بودن بخش دوازانتظار نيست.

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها