انطباق برنامه و بودجه در شهرداري تهران: عوامل و راهکارها

انطباق برنامه و بودجه در شهرداري تهران: عوامل و راهکارها

 

 

نویسندگان: قنبريان رضا | دانش فر سالار | شهرابي فراهاني امير
کلیدواژه ها: بودجه ريزي | انطباق برنامه و بودجه | برنامه ريزي راهبردي | شهرداري تهران

چکیده:

پژوهش حاضر به دنبال شناسايي عوامل مرتبط با تطابق برنامه و بودجه در شهرداري تهران و همچنين ارائه راهکارهايي جهت ايجاد همسويي و انطباق برنامه و بودجه با استفاده از نظريه داده بنياد است. گردآوري داده ها با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند از طريق مصاحبه نيمه ساختاريافته با 21 خبره انجام شد. جامعه آماري سه گروه از مصاحبه شوندگان شامل: مديران شهرداري, خبرگان دانشگاهي و اعضاي سابق شوراي شهر تهران را در بر مي گيرد. بر اساس نتايج به دست آمده برخي از مهم ترين اقداماتي که بايد در راستاي انطباق برنامه و بودجه در شهرداري تهران انجام شوند عبارتند از: اصلاح برنامه به همراه شاخص ها و سنجه ها, مديريت بدهي ها, مديريت هزينه ها, اصلاح فرايندها و رويه ها, اصلاح قوانين و مقررات, کنترل و نظارت, پياده سازي بودجه ريزي مبتني بر عملکرد, انظباط برنامه اي و بودجه اي, تفکر سيستمي, رعايت الزامات مربوط به تدوين برنامه, رعايت الزامات مربوط به اجراي برنامه, بودجه بندي سرمايه اي. هم چنين عواملي از جمله: اصلاح فرآيندها, آگاه سازي و آموزش, قابليت هاي سازماني, شفافيت, رهبري, اصلاح قوانين و تقويت بسترهاي فناوري اطلاعات زمينه لازم را جهت شکل گيري انطباق برنامه و بودجه فراهم مي کنند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها