ارزيابي عملکرد کتابخانه هاي دانشگاه رازي با استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن (BSC)

ارزيابي عملکرد کتابخانه هاي دانشگاه رازي با استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن (BSC)

 

 

نویسندگان: ويسي خاطره | بهرامي نيا سارا | مرادي محمود
کلیدواژه ها: دانشگاه رازي | ارزيابي عملکرد | کتابخانه هاي دانشگاهي | مدل کارت امتيازي متوازن

چکیده:

هدف پژوهش: هدف از انجام اين پژوهش, ارزيابي عملکرد کتابخانه هاي دانشگاه رازي با استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن (BSC)مي باشد. همچنين در اين پژوهش نقاط قوت و ضعف عملکرد کتابخانه هاي دانشگاه رازي تعيين مي گردد. روش شناسي: پژوهش حاضر از نوع کاربردي است و به روش پيمايشي-توصيفي انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش کليه مديران, کارکنان و کاربران کتابخانه هاي دانشگاه رازي مي باشد. در اين پژوهش از روش سرشماري و نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است. همچنين داده هاي پژوهش با استفاده از آمار توصيفي و آزمون تي تک نمونه اي و با استفاده از نرم افزار اس. پي. اس. اس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد منظر مشتري بالاترين سطح توازن, و بعد از آن منظر مالي بهترين سطح توازن را داراست. دو منظر رشد و يادگيري و فرايندهاي داخلي که مربوط به سطح عملکرد کارکنان کتابخانه هاي دانشگاه رازي است در پايين ترين سطح عملکرد قرار دارند. نتيجه گيري: عملکرد کتابخانه هاي دانشگاه رازي در بعد رشد و يادگيري و فرايندهاي داخلي نامتوازن است, به اين معني که کتابخانه هاي دانشگاه رازي نتوانسته در ارائه خدمات و توانمندسازي کارکنان خود موفق و به صورت مطلوب عمل کند. اما, عملکرد کتابخانه هاي دانشگاه رازي از بعد مالي متوازن و قابل قبول است, به اين معني که مديران کتابخانه هاي دانشگاه رازي, منابع مالي کتابخانه را به شيوه اي مناسب و مطلوب هزينه مي کنند.

 

دانلود متن کامل

"

نوشته های اخیر

دسته بندی ها