طراحي مدل ارزيابي عملکرد شرکت ارتباطات سيار ايران با رويکرد سازمان دانش محور

طراحي مدل ارزيابي عملکرد شرکت ارتباطات سيار ايران با رويکرد سازمان دانش محور

 

 

نویسندگان: منوريان عباس | هماي پور هديه | قلي پور رحمت اله
کلیدواژه ها: شرکت ارتباطات سيار ايران (همراه اوّل) | ارزيابي عملکرد | تحليل تم | سازمان دانش محور

چکیده:

شرکت ارتباطات سيار ايران (همراه اوّل) به عنوان يک سازمان دانش محور با توجّه به ماهيت صنعت خدمات ارتباطي در کشور, پويايي و تغيير بالايي را در حوزه فعاليت خود پيش روي دارد. براي کنترل و انطباق با اين تغييرات, اين شرکت نيازمند مدلي نوين براي ارزيابي عملکرد خود است. بر همين اساس مقاله حاضر, پژوهشي کيفي در خصوص ارزيابي عملکرد شرکت ارتباطات سيار ايران (همراه اوّل) با رويکرد سازمان دانش محور و با عبور از مدل هاي ارزيابي عملکرد موجود با نگاه سنتي و کوتاه مدت است تا چالش هاي اين حوزه را با مدلي جامع و مانع, شفاف و ساده پوشش دهد, به گونه اي که واقع گرايانه باشد و با حوزه هاي حساس و کليدي عملکرد اين شرکت به عنوان يک سازمان دانش محور نيز مرتبط باشد. در ابتدا به منظور جمع آوري داده ها, پس از بررسي ادبيات و پيشينه تحقيقات انجام شده, چارچوب و پروتکل مصاحبه نيمه ساختاريافته تهيه و تدوين و در ادامه از ميان کارشناسان و خبرگان علمي و اجرايي فعال در حوزه خدمات ارتباطي با روش نمونه گيري هدفمند "گلوله برفي", مشارکت کنندگان انتخاب شدند. تحليل داده ها با روش تحليل تم استقرايي شش مرحله اي کلارک و براون کدگذاري گرديد. تحليل داده ها در فرايند کدگذاري با کمک نرم افزار MAXQDA منجر به ظهور 104 کد باز, 27 تم فرعي و 7 تم اصلي شامل مؤلفه هاي مديريت و نيروي انساني, سازماني, فرايندي, بازار و فضاي رقابتي, فني و اجرايي فضاي کسب و کار, بسترسازي مبتني بر دانش و نتايج در سه حوزه سازماني, مشتريان و رگولاتوري شد. با توجه به ويژگي هاي خاص سازمان هاي فعال در صنعت خدمات ارتباطي و تأکيد آن ها بر دانش و فناوري اطلاعات به منظور رسيدن به کمال سازماني, نتايج اين پژوهش مي تواند توسط ساير شرکت هاي دانش محور نيز مورد استفاده قرار گيرد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها