طراحي الگوي مديريت عملکرد صنعت بيمه ايران با رويکرد مبتني بر نظريه داده بنياد

طراحي الگوي مديريت عملکرد صنعت بيمه ايران با رويکرد مبتني بر نظريه داده بنياد

 

 

نویسندگان: طبري مجتبي | اصغرزاده مهنوش | مهرآرا اسداله
کلیدواژه ها: عملکرد | نظريه پردازي داده بنياد | نظام مديريت عملکرد | طراحي الگو | صنعت بيمه ايران

چکیده:

هدف: بهبود مستمر عملکرد سازمان ها, نيروي عظيم هم افزايي ايجاد مي کند که اين نيروها مي تواند پشتيبان برنامه رشد, توسعه و ايجاد فرصت هاي تعالي سازماني شود. لذا هدف اصلي اين پژوهش «طراحي الگوي مديريت عملکرد صنعت بيمه ايران با رويکرد مبتني بر نظريه داده بنياد (GT)» مي باشد. طراحي/ روش شناسي/ رويکرد: روش پژوهش به لحاظ هدف, کاربردي است و به لحاظ نوع داده رويکردي آميخته دارد. جامعه آماري در بخش کيفي شامل خبرگان, اساتيد و متخصصين حوزه مورد پژوهش مي باشد که براي انتخاب حجم نمونه از روش گلوله برفي استفاده شد که با 17 نفر مصاحبه شده است که 7 نفر از خبرگان دانشگاهي و 9 نفر از متخصصين صنعت بيمه بودند. جامعه آماري بخش کمي کليه کارکنان, کارشناس و مديران در صنعت بيمه ايران مي باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي 385 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از روش هاي مطالعات کتابخانه اي و ميداني استفاده شد. لذا با توجه به گردآوري داده ها از دو نوع ابزار بررسي اسناد و مدارک و پرسشنامه 74 گويه اي محقق ساخته استفاده شد. لازم به ذکر است روايي با استفاده از روايي محتوايي و پايايي با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ مورد بررسي قرار گرفته و تاييد گرديد. تجزيه و تحليل داده ها در دو بخش کيفي (کدگذاري نظري) و کمي (مدلسازي معادلات ساختاري) با استفاده از نرم افزار Smart-Pls انجام شد. يافته هاي پژوهش: يافته ها حاکي از اين است که تمامي متغيرهاي احصا شده در قالب سطوح مذکور, به عنوان متغيرهايي که بايد در طراحي مدل مطلوب مورد توجه قرار گيرند, مورد تاييد قرار گرفت. همچنين با توجه به اين که قدر مطلق مقدار آماره t براي تمامي روابط بين متغيرها بزرگ تر از مقدار بحراني 1. 96 و نيز تمامي بارهاي عاملي در حالت استاندارد بزرگ تر از 0. 3 به دست آمد, لذا هيچ کدام از روابط رد نشده و تمامي متغيرها و روابط تاييد شد. محدوديت ها و پيامدها: از جمله محدوديت هاي پژوهش علاوه بر محدوديت زماني محدوديت مکاني است و در تعميم نتايج و يافته هاي پژوهش به ديگر بيمه ها و سازمان ها به دليل تفاوت هاي فرهنگي و مديريتي هريک از بيمه ها بايد جانب احتياط رو رعايت کرد. بر اساس مصاحبه هاي انجام شده, مشخص شد که در برخي موارد مشاهده شده که در صنعت بيمه ايران متاسفانه بر روي تناسب شغل با شاغل کمتر تاکيد مي گردد و با توجه به اينکه اين مهم مي تواند مانعي بزرگ در مسير پياده سازي سيستم مديريت عملکرد باشد. پيامدهاي عملي: مقوله هاي مديريت عملکرد, نظام مديريت عملکرد کارآمد, ارزيابي عملکرد, بهبود مستمر عملکرد, راهکارها و شيوه هاي مختلف توسعه عملکرد, . در اولويت دوره هاي آموزشي قرار گيرد و علاوه بر آموزش اين مفاهيم بصورت تيوريک پيشنهاد مي گردد که در مقام عمل نيز موقعيت و شرايط لازم را براي افراد مستعد فراهم آورند تا دانسته هاي خود را به منصه ظهور گذاشته و قابليت هاي بالقوه خود را به شايستگي هاي بالفعل مبدل نمايند تا بدين ترتيب عملکرد فردي و گروهي و متعاقبا عملکرد سازماني بهبود يابد. از طرف ديگر مديران به عنوان يکي از کليدي ترين عضو سازمان ها نقش بسيار اثرگذاري در استقرار و پياده سازي موفق نظام مديريت عملکرد دارند. ابتکار يا ارزش مقاله: طراحي و شناخت مجموعه اي از شاخص ها و مولفه ها که بتوان از آن به عنوان ابزاري براي مديريت عملکرد صنعت بيمه بهره برد, يک نياز اساسي محسوب مي شود. با مطالعه پژوهش هايي که تا کنون در حوزه مورد مطالعه انجام شده است, يک خلاء تيوريکي مشاهده مي شود که توجه بدان ضروريست و آن اين است که بيشتر اين پژوهش ها در داخل کشور در صنعت بانکداري, نفت, پالايش و پخش و مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي انجام شده است. اما متاسفانه بر اساس تحقيقات صورت گرفته تا کنون کمتر در صنعت بيمه, آن هم با توجه به رويکرد نظريه داده بنياد, پژوهشي صورت پذيرفته است, بنابراين مي توان ادعا نمود که از نظر ادبيات و مباني نظري نيز شکاف مورد نظر وجود دارد که مي بايست بدان توجه بيشتري گردد.

 

دانلود متن کامل

"

نوشته های اخیر

دسته بندی ها