ارزيابي عملکرد مدارس غيردولتي شهر تهران با مدل ترکيبي کارت امتيازي متوازن (BSC ) و تحليل پوششي داده هاي بازه اي(IDEA )

ارزيابي عملکرد مدارس غيردولتي شهر تهران با مدل ترکيبي کارت امتيازي متوازن (BSC ) و تحليل پوششي داده هاي بازه اي(IDEA )

 

 

نویسندگان: شيرواني عاطفه | غفاري سعيد
کلیدواژه ها: تحليل پوششي داده هاي بازه اي | کارت امتيازي متوازن | ارزيابي عملکرد مدارس غير دولتي

چکیده:

مدارس غيردولتي به عنوان سازماني مشارکتي و نو پديد در ايران, با هدف تفويض اختيار به صاحبان اصلي آموزش و پرورش يعني اوليا و ايجاد فضاي هم ياري و هم کاري تشکيل شد. سنجش اثربخشي اين مدارس, از ابعاد دروني و بيروني زمينه توسعه يا عدم توسعه آن و رفع نقاط قوت و ضعف را فراهم مي آورد. به اين منظور در اين مقاله از مدل ترکيبي کارت امتياز متوازن و تحليل پوششي داده هاي بازه اي استفاده شده است. تحقيق حاضر از نوع, کاربردي-تحليلي و از جنبه روش گردآوري اطلاعات, يک تحقيق کتابخانه اي – ميداني است. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد 30 باب مدرسه از مناطق 20 گانه شهر تهران به عنوان نمونه آماري انتخاب شده اند و از اين تعداد 10باب دوره ابتدايي, 10 باب دوره متوسطه اول و 10 باب متوسطه دوم مي باشند. و قلمرو زماني سال تحصيلي 96-95 است. نتايج اين پژوهش مدل مناسب و کاربردي را براي رتبه بندي, برنامه ريزي و بهبود عملکرد مدارس ارائه مي کند که مي تواند در سازمان هاي ديگر مانند بانک ها, آب و. . . به کار گرفته شود.

 

دانلود متن کامل

"

نوشته های اخیر

دسته بندی ها