سياه چاله هاي بودجه در نظام بودجه ريزي ايران

سياه چاله هاي بودجه در نظام بودجه ريزي ايران

 

 

نویسندگان: آذر عادل | اميرخاني طيبه
کلیدواژه ها: بودجه ريزي دولتي | بودجه عمراني | سياه چاله ها | اعتبارات هزينه اي | بودجه فرهنگي

چکیده:

اين مقاله مفهوم جديدي به نام سياه چاله هاي بودجه را در مباني نظري بودجه ريزي معرفي مي کند. سياه چاله مفهومي است که از علم نجوم گرفته شده و به ناحيه اي از فضا گفته مي شود که هيچ شيئي نمي تواند از ميدان جاذبه آن خارج شود. منظور از سياه چاله هاي بودجه, موارد هزينه اي در بودجه ريزي است که هر ساله بودجه شايان توجهي به آن اختصاص مي يابد, اما دستاوردهاي آن با منابع اختصاص يافته به آن تناسبي ندارد. در اين رابطه, ابتدا درباره بودجه و مهم ترين نقش ها و وظايف آن توضيح داده شده است, سپس با روش تحليل اسناد و مدارک, مفهوم سياه چاله هاي بودجه ريزي معرفي مي شود. جامعه آماري اين پژوهش تمام مطالبي است که در خصوص بودجه ريزي در ايران در کتاب ها, نشريه ها و سايت هاي معتبر به چاپ رسيده است. نتايج حاکي از اين است که بودجه فرهنگي, اعتبارات هزينه اي و اعتبارات عمراني, سه مورد از مهم ترين سياه چاله هاي بودجه در ايران هستند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها