ارائه مدلي جهت ارزيابي عملکرد واحدهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات با رويکرد ارتباطات سبز

ارائه مدلي جهت ارزيابي عملکرد واحدهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات با رويکرد ارتباطات سبز

 

 

نویسندگان: مهريار مهدي | فتحيان محمد | غلاميان محمدرضا
کلیدواژه ها: فناوري اطلاعات و ارتباطات | ارتباطات سبز | ارزيابي عملکرد فناوري اطلاعات و ارتباطات | محيط زيست

چکیده:

مدل هاي ارزيابي عملکرد واحدهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات تاکنون از ديدگاه هاي متفاوتي به موضوع پرداخته اند. از آنجا که فناوري اطلاعات و ارتباطات از دو وجه تمايز مفيد و مضر براي محيط زيست برخوردار است, اين پژوهش با دخالت بعد محيط زيست, قصد دارد مدل جديد ارزيابي عملکرد را با توجه به محيط زيست ارائه کند. براي نيل به چنين مدلي از تلفيق معيارهاي مدل جايزه ملي کيفيت ارتباطات و فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران, مدل کارت امتيازي متوازن فناوري اطلاعات و ارتباطات سبز, مدل مديريت سبز ايران, استانداردهاي سازمان جهاني ارتباطات و مدل هاي ديگر بهره برده شد و جامع ترين معيارهاي مطرح با بازتعريفي در مفاهيم بنيادين چارچوب ارتباطات سبز ارائه شد. بدين منظور با بهره گيري از روش تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي, عوامل نهايي شناسايي شدند و به کمک روش تحليل سلسله مراتبي به هر يک وزني اختصاص يافت و مدل هرم سبز ارزيابي عملکرد واحدهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به دست آمد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها