بررسي تطبيقي الگوريتم هاي ترکيبي کارا به منظور ارزيابي عملکرد مالي با استفاده از رويکرد فازي (مطالعه موردي: شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران)

بررسي تطبيقي الگوريتم هاي ترکيبي کارا به منظور ارزيابي عملکرد مالي با استفاده از رويکرد فازي (مطالعه موردي: شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران)

 

 

نویسندگان: خواجوي شکراله | فتاحي نافچي حسن
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد مالي | فازي AHP | تاپسيس | ويکور

چکیده:

در دنياي رقابتي امروز, ايجاد سيستم مناسب ارزيابي عملکرد ضروري است. هدف اين پژوهش, ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي دارويي, گروه فلزات اساسي و گروه خودرو و ساخت قطعات با استفاده از روشي نوين است. از فازي AHP براي وزن دهي به شاخص هاي ارزيابي عملکرد و از فازي تاپسيس و فازي ويکور براي رتبه بندي شرکت هاي مورد مطالعه استفاده مي شود. در اين پژوهش, ترکيبي از معيارهاي سنتي ارزيابي عملکرد و معيارهاي مبتني بر ارزش, براي ارزيابي عملکرد و رتبه بندي شرکت هاي مورد مطالعه در سال 1388 به کار گرفته شد. جامعه آماري اين پژوهش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنايع دارويي, گروه فلزات اساسي, و گروه خودرو و ساخت قطعات است. استفاده از رويکرد فازي در رتبه بندي شرکت ها ابهام اطلاعات ورودي به نرم افزار هاي رتبه بندي را کاهش مي دهد. نتايج اين پژوهش که به ارائه دو روش در ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها منتج شد, مي تواند براي گروه هاي مختلف اعم از سرمايه گذار, سازمان بورس و ديگر استفاده کنند گان مفيد واقع شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها