بررسي مداخله ها و پيش ران هاي راهبرد مديريت عملکردمسير شغلي بنيان

بررسي مداخله ها و پيش ران هاي راهبرد مديريت عملکرد مسير شغلي بنيان

 

 

نویسندگان: کاندولا سريني واس آر.
کلیدواژه ها: مديريت عملکرد | شايستگي هاي شغلي | راهبرد مسير شغلي | خود ارزيابي

چکیده:

مديريت مسير شغلي, جايگاه ويژه اي در شيوه کار و چارچوب کلي مديريت عملکرد دارد. مديريت مسير شغلي منبع عظيمي است که کارکنان آرمان هاي مسير شغلي خويش را عملي مي کنند و مهارت, علايق و ارزش هاي خويش را با سازمان همسو مي کنند. مديريت مسير شغلي, ابزار ضروري سازمان است؛ زيرا به کارکنان در کسب اهداف سازماني کمک مي کند هدف اصلي راهبرد مديريت عملکرد مسير شغلي بنيان, مديريت مقاصد دوگانه توسعه مسير شغلي است. مقصد اول, اثرگذاري توسعه مسير شغلي بر تامين نيازهاي انگيزشي بالاتر کارکنان, مانند عزت نفس و خود شکوفايي است. مقصد دوم, از اين ترکيب انگيزشي, براي افزايش عملکرد کارکنان و اثربخشي سازماني و تداوم رشد به شکل طبيعي استفاده مي شود. با توجه به اين هدف و محک زني شيوه کار توسعه مسير شغلي, دو مداخله در اين مقاله مطرح مي گردد تا راهبرد مديريت عملکرد مسير شغلي بنيان در سازمان ها با کمک آن ها عملي شود. مداخله اول به مفهوم سازي, توسعه, اجراء و ارزيابي برنامه توسعه مسير شغلي توجه دارد. مداخله دوم به عامل بزرگ تر يعني استفاده از توسعه مسير شغلي براي نهادينه سازي مديريت عملکرد مي پردازد. هر کدام از مداخلات از 10 پيش ران تشکيل شده است.

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها