بررسي جايگاه هزينه يابي کيفيت در مديريت ارتقا سازماني

بررسي جايگاه هزينه يابي کيفيت در مديريت ارتقا سازماني

 

 

نویسندگان: فارسي جاني حسن | کيامهر اميرکامران
کلیدواژه ها: هزينه يابي کيفيت | پتروشيمي | مديريت کيفيت جامع | هزينه هاي کيفيت

چکیده:

تحولات جهاني صورت گرفته در دهه هاي اخير, کيفيت را به يک ضرورت براي بقا سازمان ها تبديل کرده است. سير توسعه مکاتب کيفيت به مديريت کيفيت فراگير انجاميده است که اعمال و ارتقا کيفيت را به همه بخش هاي سازمان تسري مي دهد. در اين راستا هزينه هاي مختلفي در بخش هاي مختلف سازمان صرف مي شود که «هزينه هاي کيفيت» نام دارد. هزينه يابي کيفيت با هدف شناسايي سطح بهينه کيفيت در سازمان انجام مي شود که مي تواند نقشي موثر در ارتقا سازمان ايفا کند, چرا که در اين سطح از کيفيت محصول, هزينه ها حداقل و منافع حداکثر است. سازمان هاي ايراني نيز بعضا با درک ضرورت توجه به کيفيت براي بقا يا توسعه خود, اقدام به پياده سازي سامانه هاي کيفيتي نموده اند که در چنين شرايطي عدم توجه به هزينه يابي کيفيت مي تواند موجب اتلاف منابع و بازدهي پايين در اين سازمان ها شود. اين پژوهش با هدف بررسي نگرش مديران واحدهاي پتروشيمي به هزينه يابي کيفيت و جايگاهي که براي آن و اقلام مختلف هزينه هاي کيفيت در مديريت ارتقا سازماني قايل هستند, انجام شده است. در اين مورد کاوي از روش نظرسنجي خبرگان استفاده شده و خبرگان مورد مطالعه از مديران ارشد و مسولان واحد کيفيت شرکت هاي فعال در صنايع پتروشيمي انتخاب شده اند. همچنين مدل P-A-F به عنوان مبنا جهت بررسي هزينه هاي کيفيت به کار رفته و نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها