ترکيب کارت امتيازي متوازن و برنامه ريزي آرماني جهت تبيين و توسعه راهبردي دانشکده هاي مديريت استان تهران

ترکيب کارت امتيازي متوازن و برنامه ريزي آرماني جهت تبيين و توسعه راهبردي دانشکده هاي مديريت استان تهران

 

 

نویسندگان: مهرگان محمدرضا | دهقان نيري محمود
کلیدواژه ها: کارت امتيازي متوازن (BSC) | موسسات آموزش عالي | برنامه ريزي آرماني | برنامه ريزي راهبردي

چکیده:

در اقتصاد دانايي محور امروزي, موسسات آموزش عالي به عنوان مراکز توسعه نيروي انساني نقش مهمي را در رشد اقتصادي و پيشرفت کشورها ايفا مي کنند. به همين دليل برنامه ريزي راهبردي در اين موسسات از اهميت ويژه اي برخوردار است و آن را در انطباق با محيط و سياست هاي کلان آموزشي براي دستيابي به آينده اي بهتر راهنمايي مي کند. امروزه بسياري موسسات آموزشي, درصد بالايي از منابع خود را از منابع خارجي, شرکت ها و موسسات اقتصادي و بازرگاني تامين مي کنند و اين منابع محدود و همچنين انگيزه جذب دانشجويان بهتر, بازاري رقابتي براي اين موسسات ايجاد کرده و ميل به بقا در اين محيط, آنان را از روي آوردن به مديريت و برنامه ريزي راهبردي ناگزير ساخته است. اين مقاله علاوه بر تاکيد بر اهميت برنامه ريزي راهبردي در موسسات آموزش عالي, به ترکيب تکنيک برنامه ريزي آرماني و مدل راهبردي BSC جهت تبيين وضعيت راهبردي دانشکده هاي مديريت شهر تهران پرداخته و گزينه هاي راهبردي مناسب براي توسعه هريک از آنها را پيشنهاد نموده است. نتايج اين پژوهش نه تنها مي تواند به طور کاربردي براي برنامه ريزي بهبود دانشکده هاي مديريت مورد بررسي و ساير دانشکده هاي مديريت ايران به کار گرفته شود, بلکه در توسعه مدل کارت امتيازي متوازن در بخش دانشگاهي نيز موثر است.

 

دانلود متن کامل

"

نوشته های اخیر

دسته بندی ها