ارزيابي متوازن و مديريت پايدار مبتني بر ارزش

ارزيابي متوازن و مديريت پايدار مبتني بر ارزش

 

 

نویسندگان: صلواتي شاپور | رساييان امير
کلیدواژه ها: مديريت پايدار مبتني بر ارزش | ارزيابي متوازن | معيار هاي غير مالي عملکرد | ارزيابي عملکرد

چکیده:

با توجه به اهميت اقتصاد مبتني بر دانش و نقش فزاينده دارايي هاي نامشهود در سودآوري و شکل گيري شيوه هاي نوين اقتصادي کسب و کار, ديگر نمي توان با ابزارهاي اندازه گيري عملکرد دوران اقتصاد صنعتي موفقيت سازمان را سنجيد.ارزيابي متوازن يکي از مهم ترين و نوين ترين فن هاي ارزيابي عمليات عملکرد سازمان و چهارچوبي براي مديريت راهبردي در راستاي تغيرات سازماني است. با آن مي توان عملکرد مديران سازمان ها را از جنبه هاي مالي, مشتريان, فرايند داخلي, يادگيري و رشد و نوآوري و حتي جنبه هاي غيربازاري-جنبه هاي زيست محيطي و اجتماعي-که ابعاد فرايند توسعه پايدار را شکل مي دهند ارزيابي کرد. لحاظ کردن جنبه غيربازاري-در قالب نگاه به موضوعاتي چون امنيت, سلامتي و تندرستي جامعه, حفاظت محيط زيست, کار کودکان, آزادي عمل و مشروعيت قانوني-در سيستم ارزيابي متوازن استاندارد که کاپلن و نورتون ارايه داده اند, مناسب به نظر مي رسد. براي طراحي آن بايد تاثير سازه ها و عوامل مهمي چون اندازه شرکت, حجم دواير و ساختار سرمايه در هر صنعت که منجر به ايجاد و گسترش ارزيابي متوازن مي شود در نظر گرفته شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها