بررسي هزينه- سودمندي پايگاه هاي اطلاعاتي دانشگاه يزد

بررسي هزينه- سودمندي پايگاه هاي اطلاعاتي دانشگاه يزد در سال 2009

 

 

نویسندگان: مکي زاده فاطمه | فرج پهلو عبدالحسين
کلیدواژه ها: EBSCO | ProQuest | پايگاه هاي اطلاعاتي | بسامد استفاده | هزينه – سودمندي

چکیده:

هدف: هدف اين پژوهش محاسبه هزينه صرف شده براي تهيه پايگاه هاي اطلاعاتي دانشگاه يزد و مقايسه آن با ميزان استفاده به منظور تعيين جايگاه اين منابع در ميان کاربران است روش: پژوهش حاضر با روش توصيفي– پيمايشي انجام شده است. پس از طي مراحل اخذ اطلاعات مالي در خصوص هزينه اشتراک پايگاه هاي اطلاعاتي Science Direct, ProQuest, EBSCO و تعيين تعداد مقالات برداشت شده, هزينه– سودمندي اين سه پايگاه مورد تحليل قرار گرفته است. يافته ها: هزينه– سودمندي سه پايگاه مذکور به ترتيب 65814, 21572, 6653 ريال بدست آمد. از ‎24.29 درصد از کل نشريات Science Direct هيچ مقاله اي برداشت نشده است. از نظر بسامد استفاده, از 7 زيرمجموعه EBSCO فقط 2 مورد وضعيت خوبي دارند. ‎34.53 درصد از کل مقالات برداشت شده از ProQuest متعلق به يکي از زير مجموعه هاي آن مي باشد. از نظر رتبه هزينه– سودمندي به ترتيب پايگاه هاي Science Direct, ProQuest, و EBSCO قرار دارند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها