ارزيابي شاخص هاي برنامه راهبردي با رويکرد کارت امتيازي متوازن و روش سلسله مراتبي AHP

ارزيابي شاخص هاي برنامه راهبردي با رويکرد کارت امتيازي متوازن و روش سلسله مراتبي AHP (مطالعه موردي سازمان امور مالياتي کشور)

 

 

نویسندگان: عبدي محمدرضا | خسروي پور نگار | حميديان محسن
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | طوفان فکري | روش سلسله مراتبي AHP | کارت امتيازي متوازن | برنامه ريزي استراتژيک | ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي (QSPM)

چکیده:

در سال هاي اخير استفاده از رويکرد کارت امتيازي متوازن به منظور تدوين شاخص و ارزيابي عملکرد برنامه هاي استراتژيک هر سازمان همواره يکي از موضوعات اصلي تحقيقات علمي و مديريتي بوده است. در گذشته براي تدوين شاخص هاي ارزيابي عملکرد, بعد مالي مورد توجه قرار مي گرفته است, اما امروزه ديگر نمي توان به مدل هاي سنتي و قديمي اکتفا کرد و بايد از مدل هاي به روز براي رسيدن به حداکثر بهره وري و عملکرد استفاده کرد. استفاده از کارت امتيازي متوازن يکي از معروف ترين راه هاي ارزيابي عملکرد, جاري سازي استراتژي ها و تبيين شاخص هاي اصلي بر اساس چهار منظر مالي, مشتري, رشد و يادگيري و فرآيند مي باشد. در اين مقاله, تجربه سازمان امور مالياتي کشور در خصوص برنامه ريزي استراتژيک و تعيين شاخص هاي کليدي و ارزيابي آن ها با رويکرد کارت امتيازي متوازن بررسي مي شود. هدف از اين پژوهش, تعيين شاخص هاي کليدي و ضريب تاثير هر يک از شاخص ها بر عملکرد کلي سازمان امور مالياتي کشور به عنوان کليدي ترين سازمان تامين بودجه کشور است. با توجه به تقسيم بندي پژوهش هاي علمي, اين پژوهش از نظر روش, توصيفي و از نوع مطالعه موردي است. ابزار جمع آوري داده ها نيز پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک موجود در سازمان است؛ با استفاده از روش SWOT و QSPM استراتژي هاي سازمان امور مالياتي کشور شناسايي شدند, سپس به وسيله چهار منظر کارت امتيازي متوازن و با روش طوفان فکري, شاخص هاي عملکردي استخراج شده و ميزان ضريب تاثير هر يک از شاخص ها به وسيله روش سلسله مراتبي AHP و با استفاده از نرم افزار کاربردي Expert Choice تعيين شدند. نتايج اين پژوهش مي تواند به طور کاربردي براي برنامه ريزي و بهبود عملکرد سازمان هاي خدماتي مورد استفاده قرار گيرد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها