ارزيابي عملکرد با روش امتيازات متوازن از طريق فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي

ارزيابي عملکرد با روش امتيازات متوازن از طريق فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي

 

 

نویسندگان: حق شناس اصغر | کتابي سعيده | دلوي محمدرضا
کلیدواژه ها: تکنولوژي اطلاعات (IT) | ارزشيابي عملکرد | فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) | روش امتيازات متوازن (BSC)

چکیده:

در اين دنياي دايما در حال تغيير, تکنولوژي اطلاعات (IT) براي بقاي شرکت ها, يک «ضرورت» است, و وظايف واحد IT روز به روز مهمتر مي شود. ارزيابي واحد IT براي فهم اينکه چقدر اين واحد در اهداف استراتژيک و سازماني سهيم است, کار حياتي است. از آنجايي که واحد IT وظايف بسياري انجام مي دهد که به سادگي با واحدهاي پولي قابل سنجش نمي باشد, روش هاي ارزيابي که به تنهايي بر معيارهاي مالي تکيه دارد, مناسب نيستند. هدف اين مطالعه ايجاد يک رويکرد بر اساس فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) و روش امتيازات متوازن (BSC) براي ارزشيابي واحد IT در يک صنعت توليدي مورد مطالعه مي باشد. مفهوم روش امتيازات متوازن براي تعريف سلسله مراتب با چهار چشم انداز عمده يعني امور مالي, مشتري, فرايند کسب و کار داخلي, و يادگيري و رشد به کار مي رود. براي هر چشم انداز, شاخص هاي عملکرد انتخاب مي شود. سپس يک رويکرد «فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي» براي تحمل ابهام و عدم اطمينان در مورد اطلاعات پيشنهاد مي شود. نهايتا يک سيستم اطلاعاتي "FAHP" براي تسهيل فرايند حل مساله ايجاد مي شود. نتايج, يک راهنماي عمل در مورد استراتژي هاي بهبود عملکرد واحد, در اختيار واحدهاي IT در صنعت مورد مطالعه قرار مي دهد. ايجاد يک سيستم اطلاعات ابزار خوبي براي حل مشکلات تصميم گيري چندمعياره ارايه مي کند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها