طراحي الگوي ارزيابي عملکرد بيمارستان هاي دولتي ايران با استفاده از روش ارزيابي متوازن

طراحي الگوي ارزيابي عملکرد بيمارستان هاي دولتي ايران با استفاده از روش ارزيابي متوازن

 

 

نویسندگان: نصيري پور اميراشکان | قاسم بگلو امين | طبيبي سيدجمال الدين | جديدي رحمت اله
کلیدواژه ها: روش ارزيابي متوازن | الگو | بيمارستان | ارزيابي عملکرد

چکیده:

مقدمه: بيمارستان ها براي توسعه و رقابت نوعي سيستم ارزيابي عملکرد نياز دارند تا کارايي و اثربخشي برنامه ها, فرآيندها و نيروي انساني خود را بسنجند. هدف اين پژوهش, طراحي الگوي ارزيابي عملکرد براي بيمارستان ها با استفاده از روش ارزيابي متوازن بود.روش کار: کشورهاي مورد مطالعه در اين پژوهش توصيفي تطبيقي,کشورهاي استراليا,آمريکا,کانادا ونيوزلند بودند و در ايران نيز 34 بيمارستان دولتي با سابقه اجراي برنامه استراتژيک انتخاب گرديدند. وضعيت ارزيابي عملکرد در بيمارستان هاي کشورهاي مذکور و ايران با شش رويکرد رسالت, دورنما, استراتژي, منظر, هدف و سنجه بررسي شد و الگويي براي ارزيابي عملکرد بيمارستان هاي دولتي وزارت بهداشت طراحي و اعتبار آن با نظرسنجي از خبرگان به روش دلفي محرز گرديد.نتايج: در کليه کشورهاي مورد مطالعه, رويکردهاي رسالت و دورنما بخش مهمي از الگوي ارزيابي عملکرد و ارتقاي اثر بخش سلامتي مهم ترين استراتژي در بيمارستان ها بود. ديگر استراتژي ها ارايه خدمات با کيفيت, توسعه ظرفيت ها, انجام نوآوري و اطمينان از تداوم خدمات بودند. منظرهاي الگوي ارزيابي متوازن شامل چهار منظر: مشتري, فرآيندهاي داخلي, رشد و يادگيري کارکنان و مالي مي شد و تمام کشورهاي مورد مطالعه اهداف و سنجه هايي براي هر يک از اين منظرها در بيمارستان داشتند. در بيمارستان هاي ايران, رسالت, دورنما, استراتژي ها و اهداف تعريف شده بود ولي منظري وجود نداشت و سنجه ها نيز متناسب با استراتژي ها و اهداف نبود. در الگوي پژوهش, چهار منظر براي تشريح استراتژي هاي بيمارستان ها و ايجاد مزيت رقابتي تعيين و سنجه هاي مربوطه تدوين گرديد.نتيجه گيري:استفاده از سنجه هاي 4 منظر بيماران و جامعه, فرآيندهاي داخلي و بهره وري, رشد و نوآوري, مالي براي ارزيابي عملکرد بيمارستان هاي دولتي ايران منجر به مقايسه دقيق عملکرد آنها خواهد شد و اين امر افزايش بهره وري منابع بيمارستاني و افزايش رضايت بيماران و جامعه را به دنبال خواهد داشت.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها