بررسي برتري سود جامع نسبت به سود خالص براي ارزيابي عملکرد شرکت

بررسي برتري سود جامع نسبت به سود خالص براي ارزيابي عملکرد شرکت

 

 

نویسندگان: نوروش ايرج | سعيدي علي
کلیدواژه ها: ساير اقلام سود و زيان جامع | ارزيابي عملکرد | سود و زيان خالص | سود و زيان جامع

چکیده:

صورت سود و زيان جامع ابزاري براي ارزيابي عملکرد شرکت است. در اين تحقيق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانايي نسبي سود جامع براي ارايه خلاصة نتايج عملکرد شرکت (بر مبناي بازده) مورد بررسي قرار گيرد. هم چنين بررسي شده که کدام يک از تمايلات سود و زيان جامع توانايي سود را براي انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود مي بخشد. در اين تحقيق در پي بررسي اين ادعا هستيم که سود اندازه گيري شده بر مبناي سود جامع نسبت به ساير معيارها, اندازه گيري بهتري از عملکرد شرکت ارايه مي دهد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که سود جامع براي ارزيابي عملکرد شرکت بر مبناي بازده سهام و قيمت سهام, بر سود خالص برتري ندارد. در مورد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, به غير از صنعت سرمايه گذاري مشاهده نمي شود که گزارش گري سود جامع براي ارزيابيي عملکرد شرکت بر مبناي پيش بيني جريانات نقدي عملياتي, بر سود خالص برتري داشته باشد. در مورد شرکت هاي دولتي نيز فقط در سطح ساير شرکت ها وضعيت بهتري را مي توان مشاهده کرد و نتايج نشان مي دهد که براي ارزيابي عملکرد شرکت بر مبناي پيش بيني جريانات نقدي عملياتي, سود جامع بر سود خالص برتري دارد. در مجموع نتايج اين تحقيق شواهدي را فراهم مي آورد که نشان مي دهد تعديلات سود و زيان جامع توانايي سود را براي انعکاس عملکرد شرکت بهبود مي دهد هر چند ابهاماتي نيز در نتايج به دست آمده مشاهده مي شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها